Celopološné testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ v roku 2008

Termín testovania:
Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov bude vykonané v jednom termíne dňa 6. februára 2008 (streda) vo všetkých základných školách s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským na celej populácii žiakov okrem žiakov s mentálnym postihnutím.

Testovania sa môžu zúčastniť len žiaci 9. ročníkov základnej školy.

V školskom roku 2007/2008 sa náhradné testovanie nebude konať.

Časový harmonogram testovania – 6. február 2008
Otváranie zásielok s testami: 7.30 h
Kontrola počtu testov a úplnosti zásielky z matematiky: 7.30 – 8.00 h
Začiatok testovania: 8.05 h

Čas testovania:
8.10 – 8.55 h (45 minút) – matematika I. časť – vedomostný (certifikačný test)
8.55 – 9.05 h (10 minút) – prestávka
9.05 – 9.35 h (30 minút) – matematika II. časť – test matematickej gramotnosti
9.35 – 9.50 h (15 minút) – prestávka – kontrola testov z vyučovacieho a štátneho jazyka
9.50 – 10.35 h (45 minút) – vyučovací jazyk I. časť– vedomostný (certifikačný test)
10.35 – 10.45 h (10 minút) – prestávka
10.45 – 11.15 h (30 minút) – štátny jazyk II. časť – test čitateľskej a jazykovej gramotnosti

Ukončenie testovania: 11.20 h

Žiaci so ŠVVP budú testovaní v ten istý deň podľa individuálneho časového harmonogramu.

Vydané dňa: 19.12.2007 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové