Informácie pre rodičov a žiakov 1. – 5. ročníka k prevádzke školy od 01.06.2020

Informácie pre rodičov a žiakov 1. – 5. ročníka

k prevádzke školy od 01.06.2020

Na základe zisteného záujmu o nástup do základnej školy od 01.06.2020 riaditeľstvo ZŠ s MŠ Jána Smreka, Melčice – Lieskové 377 oznamuje, že od 01.06.2020 bude v prevádzke základná škola, školský klub detí a školská jedáleň v čase od 7.00 hod.  do 16.00 hod. pre tých žiakov, ktorí potvrdili záujem. Žiaci, ktorí sa nebudú vzdelávať v škole, budú mať naďalej dištančné vzdelávanie.

Organizačné zabezpečenie

·       Na vyučovaní sa zúčastnia žiaci 1. – 5. ročníka

·       Škola bude otvorená od 7.00 hod. do 16.00 hod.

·       V triede – skupine bude najviac 20 žiakov

·       Vyučovanie bude organizované v blokoch podľa vopred stanoveného harmonogramu.

·       Školský klub detí bude v prevádzke iba popoludní po skončení výchovno-vzdelávacej činnosti do 16.00 h

·       Školské stravovanie bude pod dozorom pedagogických zamestnancov

Pokyny pre zákonných zástupcov a žiakov

·       Žiaci budú do areálu školy prichádzať od 7.00 hod do 7.40 h – je potrebné tento čas dodržať.

·       Rodičia zabezpečia, aby žiaci, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v základnej škole, prichádzali a odchádzali, len s osobami, ktoré sú so žiakom v spoločnej domácnosti, prípadne sám.

·       Žiaci čakajú pred školou v označených odstupoch sami alebo s doprovodom

·       Pred príchodom žiaka do školy vyplní zákonný zástupca žiaka tlačivo – Vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Tlačivo si môžete:

a)     stiahnuť na : https://www.ucimenadialku.sk/

alebo:  https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/Príloha%202.pdf

 

b)     vyplniť pri odovzdávaní dieťaťa v 1. deň pred budovou školy

 

·       Vyplnené Vyhlásenie žiak odovzdá  pri vstupe do budovy, ak ho nemá, nemôže vstúpiť do budovy školy a následne bude kontaktovaný zákonný zástupca, aby si prevzal dieťa.

·       Ak sa prihlásený žiak nebude môcť dostaviť do školy, rodič ráno informuje telefonicky vyučujúceho.

·       Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni je zákonný zástupca opätovne povinný doručiť pri nástupe do školy vyplnené a podpísané Vyhlásenie.

·       Do budovy vstupuje iba žiak, dezinfikuje si ruky, pedagogický zamestnanec mu zmeria teplotu, prezuje sa, odchádza do triedy.

·       Nasledujúce dni – žiakovi sa zmeria teplota, dezinfikuje si ruky.

·       V prípade, že počas výchovno-vzdelávacej činnosti zistíme zmenu zdravotného stavu žiaka, žiaka umiestnime do samostatnej miestnosti a budeme kontaktovať zákonného zástupcu.

·       V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID – 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola nariadená dieťaťu lekárom zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa vylúčené zo školy.

·       Zákonný zástupca žiaka zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

·       Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny (triedy) v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávacia činnosť.

Hygiena počas výchovno-vzdelávacej činnosti

·       Počas výchovno-vzdelávacej činnosti budú priebežne dezinfikované kľučky, toalety, stoly, stoličky.

·       Po skončení výchovno-vzdelávacej činnosti budú všetky miestnosti dôkladne dezinfikované.

Stravovanie v školskej jedálni

·       Žiaci budú vopred oboznámení s pravidlami platnými  v školskej jedálni. Do školskej jedálne prídu s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom so svojou skupinou, skupiny sa v jedálni budú striedať podľa harmonogramu. Pred obedom si umyjú a vydezinfikujú ruky, v jedálni budú dodržiavať požadované hygienické nariadenia a rešpektovať pokyny pracovníkov jedálne a pedagogických zamestnancov.

   Školský klub detí

·       Činnosť ŠKD bude podľa možností v exteriéri.

·       Žiaci si do školy nenosia vlastné hračky.

Odchod žiakov zo školy

·       Zákonný zástupca vyplní tlačivo o spôsobe a čase odchodu dieťaťa zo školy a z ŠKD ( tlačivo je v záložke Dokumenty)

·       Odchod detí zo školského klubu detí bude možný vždy iba o 13.00 hod., 14.00 hod. 15.00 hod. a 16.00 hod.

·       Rodič si preberie dieťa:

a)     ak sú deti v exteriéri – osloví vychovávateľku, nevstupuje medzi deti

b)    ak sú deti v budove školy – počká pri dverách na dieťa v čase, ktorý označil na tlačive. Nevstupuje do budovy!

V prípade nových usmernení zo strany MŠVVaŠ SR, RÚVZ alebo zriaďovateľa môžeme pokyny priebežne upravovať. Žiadame zákonných zástupcov sledovať nové usmernenia na web stránke školy.

 

Harmonogram výchovno-vzdelávacej činnosti

Trieda

Výchovno-vzdelávací proces

Prestávka

Výchovno-vzdelávací proces

Prestávka

Výchovno-vzdelávací proces

Prestávka na obed

ŠKD

I. A

745 h – 815 h

815 h – 825 h

825 h – 905 h

905 h - 920 h

920 h – 1050 h

1050 h – 1120 h

1120 h – 1600 h

I. B

745 h – 820 h

820 h – 830 h

830 h – 910 h

910 h - 925 h

925 h – 1110 h

1110 h – 1140 h

1140 h– 1600 h

II. A

745 h – 825 h

825 h – 835 h

835 h - 920 h

920 h – 935 h

935 h – 1130 h

1130 h – 1200 h

1200 h – 1600 h

II. B

745 h – 830 h

830 h – 840 h

840 h - 925 h

925 h - 940 h

940 h - 1130 h

1130 h – 1200 h

1200 h – 1600 h

III. A

745 h – 840 h

840 h – 850 h

850 h - 940 h

940 h – 955 h

955 h – 1150 h

1150 h – 1220 h

1220 h – 1600 h

III. B

745 h – 835 h

835 h – 845 h

845 h – 935 h

935 h - 950 h

950 h - 1150 h

1150 h – 1220 h

1220 h – 1600 h

IV. A

745 h – 845 h

845 h – 855 h

855 h – 950 h

950 h - 1005 h

1005 h - 1210 h

1210 h – 1240 h

1240 h – 1600 h

IV. B

745 h – 850 h

850 h - 900 h

900 h - 955 h

955 h - 1010 h

1010 h – 1210 h

1210 h – 1240 h

1240 h – 1600 h

V. A

745 h – 830 h

830 h – 840 h

840 h - 940 h

940 h – 955 h

955 h – 1240 h

1240 h - 1300 h

 

V. B

745 h – 840 h

840 h - 850 h

850 h – 955 h

955 h - 1010 h

1010 h – 1240 h

1240 h - 1300 h

 

 

Vydané dňa: 28.05.2020 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové