Informácie pre rodičov a žiakov k prevádzke školy od 22.06.2020

Informácie pre rodičov a žiakov k prevádzke školy

od 22.06.2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu o obnovení školského vyučovania vo všetkých ročníkov základnej školy od 22.06.2020 riaditeľstvo ZŠ s MŠ Jána Smreka, Melčice – Lieskové 377 oznamuje, že od 22.06.2020 bude v prevádzke základná škola, školský klub detí a školská jedáleň.

Organizačné zabezpečenie

·       Na vyučovaní sa zúčastnia žiaci 1. – 9. ročníka

·       Škola bude otvorená od 7.00 hod. do 16.15 hod.

·       Školský klub detí bude v prevádzke ráno od 6.30 h (v priestoroch nad školskou jedálňou) a popoludní do 16.15 h (odchod žiakov z ŠKD podľa nahlásených odchodov zákonnými zástupcami od 01.06.2020)

·       Školské stravovanie bude pod dozorom pedagogických zamestnancov podľa upraveného režimu s dodržaním hygienických pravidiel

Pokyny pre zákonných zástupcov a žiakov

·       Žiaci budú do areálu školy prichádzať od 7.00 hod do 7.40 h – je potrebné tento čas dodržať (okrem žiakov 1. – 4. roč. navštevujúcich ranný ŠKD )

·       Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy – nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR.

·       Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň rúško a papierové jednorázové

vreckovky

·       Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny (triedy) v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávacia činnosť.

·       Pred prvým príchodom žiaka do školy vyplní zákonný zástupca žiaka tlačivo – Vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Tlačivo si môžete:

a)     stiahnuť:    

                                                                 https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/Príloha%202.pdf

 

b)     vyplniť pri odovzdávaní žiaka v 1. deň pred budovou školy

 

·       Vyplnené Vyhlásenie žiak odovzdá  pri vstupe do budovy, ak ho nemá, nemôže vstúpiť do budovy školy a následne bude kontaktovaný zákonný zástupca, aby si prevzal dieťa.

·       Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni je zákonný zástupca opätovne povinný doručiť pri nástupe do školy vyplnené a podpísané Vyhlásenie.

·       V prípade, že počas výchovno-vzdelávacej činnosti zistíme zmenu zdravotného stavu žiaka, žiaka umiestnime do samostatnej miestnosti a budeme kontaktovať zákonného zástupcu.

·       V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID – 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola nariadená dieťaťu lekárom zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa vylúčené zo školy.

Hygiena počas výchovno-vzdelávacej činnosti

·       Počas výchovno-vzdelávacej činnosti budú priebežne dezinfikované kľučky, toalety.

·       Po skončení výchovno-vzdelávacej činnosti budú všetky miestnosti dôkladne dezinfikované.

Stravovanie v školskej jedálni

·       Žiaci budú vopred oboznámení s pravidlami platnými  v školskej jedálni. Do školskej jedálne prídu s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom so svojou skupinou, skupiny sa v jedálni budú striedať podľa harmonogramu. Pred obedom si umyjú a vydezinfikujú ruky, v jedálni budú dodržiavať požadované hygienické nariadenia a rešpektovať pokyny pracovníkov jedálne a pedagogických zamestnancov.                          V prípade záujmu o stravovanie dieťaťa je potrebné, aby zákonný zástupca prihlásil svoje dieťa na obedy u vedúcej školskej jedálne najneskôr do 19.06.2020 do 14.00 hod. (tel.č. 032 64 902 84)

 

Školský klub detí

·       Činnosť ŠKD bude podľa možností v exteriéri.

·       Žiaci si do školy nenosia vlastné hračky.

V prípade nových usmernení zo strany MŠVVaŠ SR, RÚVZ alebo zriaďovateľa môžeme pokyny priebežne upravovať. Žiadame zákonných zástupcov sledovať nové usmernenia na web stránke školy.

 

Vydané dňa: 17.06.2020 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové