Testovanie 5 - 2018 : Oznámenie o poskytnutí voľna z organizačných dôvodov - 21.11. 2018

 

Oznámenie o poskytnutí voľna z organizačných dôvodov

 

Oznamujeme Vám, že podľa ustanovenia § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 vyhlášky č. 518/2010 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách,  na odborných učilištiach a na jazykových školách udeľujeme voľno z organizačných dôvodov žiakom 6. – 9. ročníka Základnej školy s materskou školou Jána Smreka, Melčice – Lieskové 377 dňa 21. 11. 2018. Riadne vyučovanie bude pokračovať dňa 22. 11. 2018.

 

Odôvodnenie:

 

Voľno z organizačných dôvodov udeľujeme z dôvodu uskutočnenia Testovania 5 – 2018.

 

Vydané dňa: 20.11.2018 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové