Oznámenie o poskytnutí voľna z prevádzkových dôvodov

Oznámenie o poskytnutí voľna z prevádzkových dôvodov

 Oznamujeme Vám, že podľa ustanovenia § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 vyhlášky č. 518/2010 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách,  na odborných učilištiach a na jazykových školách udeľujeme voľno z prevádzkových dôvodov deťom materskej školy, žiakom školského klubu detí a žiakom 1. – 9. ročníka Základnej školy s materskou školou Jána Smreka, Melčice – Lieskové 377 dňa 27. 09. 2018. Riadne vyučovanie bude pokračovať dňa 28. 09. 2018.

 Odôvodnenie:

 Voľno z prevádzkových dôvodov udeľujeme na základe oznámenia o odstavení dodávky pitnej vody dňa 27.09.2018 v čase od 08.00 h do 15.00 h.

                               

          Mgr. Daša Fabianová

 dočasne poverená riaditeľka školy

 

Vydané dňa: 25.09.2018 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové