Ponuka krúžkov v šk. roku 2010/2011

Vážení rodičia!

 

                V tomto školskom roku prevezmú žiaci základných a stredných škôl od riaditeľa školy vzdelávací poukaz, ktorý reprezentuje osobitný štátny finančný príspevok na ich záujmové vzdelávanie na školský rok. Každý žiak môže vzdelávací poukaz do stanoveného termínu odovzdávať niektorej  škole, školskému klubu detí, centru voľného času alebo inému školskému zariadeniu, ktoré mu bude v tomto školskom roku záujmové vzdelávanie poskytovať. Vzdelávacím poukazom sú takto preferovaní poskytovatelia záujmového vzdelávania, ktorí získajú navyše finančný príspevok zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít, ktoré žiakom poskytujú. Tento príspevok však nenahrádza poplatok, ktorý školskému zariadeniu uhráda žiak (rodič alebo osoba,ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť) podľa platných predpisov.

 

                Každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity v rôznych vzdelávacích inštitúciách tak, ako doteraz, poukaz však môže poskytnúť iba jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu v danom školskom roku podľa vlastného výberu.

 

                Veríme, že záujmové vzdelávanie poskytované formou rôznych krúžkov v škole, zaujímavými aktivitami v školskom klube detí, prípadne v centre voľného času alebo inom školskom zariadení bude pre žiakov základných a stredných škôl – pre Vaše dcéry a synov aj v tomto školskom roku vítanou formou naplnenia ich voľného času.

 

                Bližšie informácie o vzdelávacích poukazoch a ich použití poskytne príslušná  škola, prípadne školské zariadenie, ktoré záujmové vzdelávanie ponúka. Informácie môžete získať aj na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky www.minedu.sk.

 

Základná škola s materskou školou J. Smreka Melčice – Lieskové

v školskom roku  2010/2011 ponúka nasledovné záujmové útvary:

 

Názov krúžku

Vedúci krúžku

Tanečný krúžok 1.stupeň

Mgr. Remencová

Tanečný krúžok 2. stupeň

Mgr. Remencová

Slovenský jazyk 9

Mgr. Lichnerová

Výtvarný krúžok

Mgr.Alena Fabianová

Matematika 9

Mgr. Daša Fabianová

Country tance

Mgr. Kuníková

Školský časopis

Mgr. Lichnerová

Anglický jazyk

Mgr. Košťál

Čitateľský klub

Mgr. Juríčková

Spoločenské hry 1. stupeň

Mgr. Pavlovičová

Počítače na učenie a zábavu 4.ročník

Mgr. Mráziková

Florbal ch

Mgr. Zachar

Futbal 1.- 4.

p. Spaček

Futbal 5.- 9.

p. Spaček

Volejbal

Mgr. Zachar

Športové hry 1.stupeň

Mgr. Zachar

Basketbal

Mgr. Stránska

Bedminton  

Mgr. Košťál

Chémia a život okolo nás

Mgr. Behúlová

Šikovníček

Mgr. Blažinská

Internetový klub

Zabezpečený dozor

Spoznávame svet a prírodu 2. stupeň

Mgr. Valachová

Dramatický krúžok  4. -9.roč.

Mgr. Maršálková

Ruský jazyk

Mgr. Jurigová

Hudobno-dramatický1. stupeň

Mgr. Piaterová

ŠKD

Marta Fabianová

Turistický krúžok 5.- 6. roč.

Mgr. Stránska

Stolnotenisový krúžok 1. stupeň

Vladimír Medvecký

 

Pripravujeme po dohode s externými vedúcimi:                                                                   

                                                                        Hádzanársky krúžok 1. stupeň, Tenisový krúžok

Vydané dňa: 09.09.2010 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové