Systém duálneho vzdelávania 2018 - SOŠ obchodu a služieb Trenčín

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť Spicybrown s.r.o. v spolupráci so Strednou odbornou školou obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického24, Trenčín, vstupuje od septembra 2018 do systému duálneho vzdelávania (SDV).

 

Poskytovať vzdelávanie budeme na našich prevádzkach Kursalon Trenčianske Teplice ( učebné odbory 6445 H kuchár a 6444 čašník / servírka) a Cantína Trenčianske Teplice (6445 H kuchár)

 

 

 

Kritériá prijímacieho konania

 

 Do všetkých učebných odborov budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok.

 

(V zmysle Zákona č. 245/2008 §62 ods. 5, 6.)

 

Ak počet prihlásených žiakov presiahne stanovený počet prijímaných žiakov, určí sa poradie uchádzačov na základe zaslaného motivačného listu uchádzača a po osobných pohovoroch s jednotlivými uchádzačmi.

 

Krátky motivačný list by mal obsahovať informácie o tom, čo uchádzač očakáva od spolupráce s našou firmou a prečo si vybral práve tento učebný odbor.

 

Príloha č. 6

 

 1. Finančné zabezpečenie žiaka a hmotné zabezpečenie žiaka

 

Vzor:

 

Finančné zabezpečenie žiaka bude poskytovať Zamestnávateľ v rozsahu:

 

 • podnikové štipendium,

 • odmena za produktívnu prácu.

   

  Podnikové štipendium bude Zamestnávateľ poskytovať žiakov v jednotlivých ročníkoch v základnej výške:

  Učebný odbor: kuchár

  1. ročník 40 EUR

  2. ročník 60 EUR

  3. ročník 80 EUR

  Učebný odbor: čašník / servírka

  1. ročník 40 EUR

  2. ročník 60 EUR

  3. ročník 80 EUR

  Nárok na podnikové štipendium žiakovi neprislúcha za klasifikačné obdobie, v ktorom bol žiak klasifikovaný z vyučovacieho predmetu známkou nedostatočný.

  Nárok na podnikové štipendium nevznikne žiakovi za kalendárny mesiac, v ktorom bola žiakovi vykázaná neospravedlnená absencia na vyučovaní v rozsahu viac ako 3 vyučovacích hodín.

  Nárok na podnikové štipendium nevznikne žiakovi za kalendárny mesiac, v ktorom hrubo poruší pravidlá danej prevádzky.

  Základná výška odmeny za produktívnu prácu pre žiaka je pre jednotlivé ročníky denného štúdia a pre jednotlivé odbory:

 

 

 

Učebný odbor: kuchár

 

1. ročník          1,38  EUR

 

2. ročník          1,38EUR

 

3. ročník          1,38  EUR

 

 

 

Učebný odbor: čašník / servírka

 

1. ročník          1,38 EUR

 

2. ročník          1,38  EUR

 

3. ročník          1,38 EUR

 

Zamestnávateľ bude poskytovať finančné zabezpečenie žiaka v súlade s pravidlami poskytovania finančného zabezpečenia žiaka, ktoré Zamestnávateľ vydal po vyjadrení sa zástupcov zamestnancov u Zamestnávateľa, s ktorými preukázateľne oboznámi žiaka.

 

Hmotné zabezpečenie žiaka bude poskytovať Zamestnávateľ v rozsahu:

 

 

 

 • poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov v rovnakom rozsahu, v ktorom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje,

 • poskytnutie stravovania u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov zamestnávateľa,

  Poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre žiakov sa bude uskutočňovať rovnakým spôsobom, akým sa poskytujú zamestnancom Zamestnávateľa podľa interného predpisu Zamestnávateľa, ktorý upravuje poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v súlade so zákonníkom práce a predpismi upravujúcimi ochranu zdravia pri práci.

 

 

 

Poskytnutie stravovania u zamestnávateľa pre žiakov v čase praktického vyučovania sa bude uskutočňovať rovnakým spôsobom, akým sa poskytuje zamestnancom Zamestnávateľa podľa interného predpisu Zamestnávateľa, ktorý upravuje poskytovanie stravovania zamestnancom Zamestnávateľa v súlade so zákonníkom práce.

 

Motivačné listy poprosím zasielať na filipova@spicybrown.sk

 

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich údajov ma záujemcovia alebo ich zákonní zástupcovia môžu kontaktovať mailom alebo na tel. čísle 0911 482 559

 

Mária Filipová

 

Catering manager

 

 

 

Vydané dňa: 20.03.2018 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové