TESTOVANIE 9 - 2010

Termín Testovania 9 – 2010 sa nezadržateľne blíži. Všetkým deviatakom želáme čo najvyššiu úspešnosť.

Podrobné informácie „ Testovanie 9–2010 “ sú zverejnené na internete : www.nucem.sk

Termín testovania

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ sa uskutoční 10. marca 2010 (streda) vo všetkých základných školách s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským na celej populácii žiakov okrem žiakov s mentálnym postihnutím.

Testovania sa zúčastňujú len žiaci 9. ročníka ZŠ.

Náhradné testovanie sa uskutoční 30. marca 2010 (utorok). Náhradné testovanie je
určené žiakom, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v hlavnom termíne.

Časový harmonogram Testovania 9-2010 dňa 10. marca 2010 (streda):

Matematika – certifikačný test

8.15 – 8.20 h (5 minút) – úvodné pokyny k certifikačnému testovaniu a rozdanie odpoveďových hárkov k testovaniu (OhkT) z matematiky

8.20 – 8.25 h (5 minút) – rozdanie testov, oboznámenie sa s certifikačným testom z matematiky

8.25 – 9.25 h (60 minút) – administrácia certifikačného testu z matematiky

9.25 – 9.30 h (5 minút) – zozbieranie testov a OhkT

9.30 – 9.50 h (20 minút) – prestávka

Slovenský jazyk a literatúra/slovenský jazyk a slovenská literatúra – certifikačný test

9.50 – 9.55 h (5 minút) – úvodné pokyny k certifikačnému testovaniu a rozdanie OHkT zo SJL

9.55 – 10.00 h (5 minút) – rozdanie testov, oboznámenie sa s certifikačným testom zo SJL

10.00 – 10.50 h (50 minút) – administrácia certifikačného testu zo SJL

10.50 – 10.55 h (5 minút) – zozbieranie testov a OhkT

10.55 – 11.30 h (35 minút) – prestávka

Žiaci so zdravotným znevýhodnením (ZZ) budú testovaní podľa individuálneho časového harmonogramu

Žiaci so ZZ zaradení do I. skupiny obmedzenia

Matematika – certifikačný test

8.15 – 8.20 h (5 minút) – úvodné pokyny k certifikačnému testovaniu a rozdanie OHkT z matematiky

8.20 – 8.25 h (5 minút) – rozdanie testov, oboznámenie sa s certifikačným testom z matematiky

8.25 – 9.40 h (75 minút) – administrácia certifikačného testu z matematiky

9.40 – 9.45 h (5 minút) – zozbieranie testov a OhkT

9.45 – 10.05 h (20 minút) – prestávka

Slovenský jazyk a literatúra/slovenský jazyk a slovenská literatúra – certifikačný test

10.05 – 10.10 h (5 minút) – úvodné pokyny k certifikačnému testovaniu a rozdanie OHkT zo SJL

10.10 – 10.15 h (5 minút) – rozdanie testov, oboznámenie sa s certifikačným testom zo SJL

10.15 – 11.20 h (65 minút) – administrácia certifikačného testu zo SJL

11.20 – 11.25 h (5 minút) – zozbieranie testov a OhkT

11.25 – 12.00 h (35 minút) – prestávka

Pravidlá administrácie testu

• Administrátor počas administrácie testu neposkytuje žiakom informácie týkajúce sa obsahu testových úloh.

• Po prečítaní úvodných informácií sa uistí, či žiaci pochopili, čo sa od nich očakáva a či vedia, ako majú zaznamenávať svoje odpovede do OHkT.

• Len na začiatku administrácie odpovedá na prípadné otázky žiakov, ktoré sa týkajú organizácie a priebehu testovania.

• Priebežne kontroluje správne dodržiavanie pokynov.

• Povolí žiakom počas testovania z matematiky používať kalkulačku a rysovacie pomôcky.

• Nepovolí žiakom používať mobilné telefóny, tabuľky, iné študijné materiály a pomôcky, ani vlastnoručne urobené výpisky, prehľady vzorcov, pravidiel a podobne.

• Posúdi a rozhodne, či žiak môže opustiť učebňu počas testovania. (Žiak môže opustiť učebňu len vo výnimočných prípadoch, napr. nevoľnosť.)

• Objektívne vykonáva dozor a zamedzuje odpisovaniu žiakov.

• Na viditeľné miesto školskej tabule zapíše začiatok a koniec testovania.

• Žiaci si počas administrácie testu z matematiky nesmú požičiavať kalkulačku.

• Žiaci môžu používať iba modré alebo čierne guľôčkové pero, nie plniace pero.

• Žiaci musia využívať iba odporúčané tvary písma uvedené na OHkT v dolnej časti. Písmená a číslice nesmú presahovať predtlačené políčka. Písmeno CH píšte do dvoch políčok.

Vydané dňa: 02.03.2010 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové