TESTOVANIE T5 - 2016

 

TESTOVANIE T5 - 2016

 

TERMÍN TESTOVANIA  -  23. november 2016 (streda)

 

 

 

TESTOVANIE JE URČENÉ

 

Ø žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským (okrem žiakov s mentálnym postihnutím), vrátane výberu žiakov a škôl so zdravotným znevýhodnením

 

CIELE TESTOVANIA

 

Ø získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 z testovaných predmetov, monitorovať stav vedomostí a zručností žiakov

Ø poskytnúť školám, decíznej sfére, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania

 

TESTY ADMINISTRUJÚ

 

Ø pedagogickí zamestnanci ZŠ bez aprobácie na testovaný predmet

 

TESTOVANÉ PREDMETY

 

Ø   matematika

Ø slovenský jazyk a literatúra na ZŠ s VJS

Ø maďarský jazyk a literatúra na ZŠ s VJM

 

ŠPECIFIKÁCIA TESTOV

 

Ø je v súlade s platnými pedagogickými dokumentmi pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ)

 

ČAS RIEŠENIA TESTOV

 

Ø 60 minút – matematika

Ø 60 minút – vyučovací jazyk

 

POČET TESTOVÝCH ÚLOH

 

Ø 30 úloh – matematika

Ø 30 úloh – vyučovací jazyk

 

TYPY ÚLOH

Z TESTOVANÝCH PREDMETOV

 

Ø MATEMATIKA

ü úlohy s krátkou číselnou odpoveďou (20 úloh)

ü úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna správna (10 úloh)

 

 

 Ø VYUČOVACÍ JAZYK  ü úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D, z     

                                                     ktorých je vždy iba jedna správna (20 úloh)

 

 

 

 

 

 

 

Vydané dňa: 27.10.2016 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové