Voľby do rady školy

Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice – Lieskové 317 

 

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

 

Dňa 20. januára 2011 sa uskutočnia voľby do rady školy zo zástupcov rodičov.

 

Základná škola

čas: 15. 45 hod.

miesto: dolná chodba budovy A

počet: traja volení zástupcovia rodičov

 

Materská škola

čas: 16. 30 hod.

miesto: materská škola

počet: jeden volený zástupca rodičov

 

Kompetencie rady školy:

·        uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa,

·        navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa

·        predkladá návrh na odvolanie riaditeľa

·        vyjadruje sa k návrhu na odvolanie riaditeľa vždy s odôvodnením

·        vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy

·        vyjadruje sa k návrhu na zaraďovanie škôl do siete škôl, alebo ich vyraďovanie

·        vyjadruje sa k návrhu riaditeľa na počty prijímaných žiakov, k školskému vzdelávaciemu programu a výchovnému programu, k návrhu rozpočtu, k podnikateľskej činnosti, k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, k správe o výsledkoch hospodárenia, ku koncepčnému zámeru rozvoja školy, k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu

Vydané dňa: 18.01.2011 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové