Zápis detí do 1. ročníka pre šk. rok 2008/2009

Zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční 21. januára 2008 a 22. januára 2008 od 13.00 do 17.00 hod. v budove 1. stupňa ( dolná budova – v 1. A a 2. A triede).

Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.
Dodatočný zápis je možné dohodnúť telefonicky – 032/64 903 27.

V súlade s platnou legislatívou NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej len zákona, vyhlášky MŠ SR č. 143/1984 Zb. o základnej škole v znení zmien a doplnkov, zákonom FZ ČSSR č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení zmien a doplnení, hlavne § 34 a 36 uvedeného zákona) zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. augusta 2007 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok školskej dochádzky o jeden rok.

Vydané dňa: 07.01.2008 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové