NOVÉ !!! - Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2020 - 2021

 

Riaditeľstvo

 

Základnej  školy s materskou školou

 

Jána Smreka, Melčice - Lieskové 377

 

        

oznamuje  rodičom, že

 

 z á p i s  d e t í  d o  1.  r o č n í k a 

 

  

narodených 01. 09. 2013 až 31. 08. 2014 a detí po odklade povinnej školskej dochádzky

 

 

pre  školský  rok  2020 - 2021   bude

 

v pondelok  27.  apríla   2 0 2 0

 

  v utorok  28 . apríla 2 0 2 0

 

  od  11. 00 do 16. 00 hod.

 

 

v dolnej budove  školy na prízemí 

  • zápis bude bez osobnej prítomnosti detí
  • s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení

  

Na zápis prosíme priniesť:

  • vytlačenú, vyplnenú a podpísanú oboma zákonnými zástupcami elektronickú prihlášku (je možné ju vyplniť vytlačiť a podpísať aj pri zápise v škole) 
  • žiadosť o prijatie žiaka do 1. ročníka ZŠ
  •  rodný  list  dieťaťa
  •  občiansky preukaz zákonného zástupcu
  •  poplatok 15,-€ na objednanie pomôcok 
  • vlastné pero

Pre vyplnenie prihlášky kliknite na: https://zsmelcice.edupage.org/register/

 

  Pre vyplnenie žiadosti kliknite na: https://zsmelcice.edupage.org/text10/

 

Zákonní zástupcovia majú možnosť vyplnenú, podpísanú a naskenovanú prihlášku a žiadosť odoslať elektronicky do školy na: riaditel@zs-melcice.sk

Upozornenie

§  zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,

 

§  ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

 

Vydané dňa: 30.03.2020 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové