Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2019 - 2020

 

Riaditeľstvo

 

Základnej  školy s materskou školou

 

Jána Smreka, Melčice - Lieskové 377

 

        

oznamuje  rodičom, že

 

 z á p i s  d e t í  d o  1.  r o č n í k a 

 

  

narodených 01. 09. 2012 až 31. 08. 2013 a detí po odklade povinnej školskej dochádzky

 

 

pre  školský  rok  2019 - 2020   bude

 

v pondelok  08.  apríla   2 0 1 9

 

  v utorok  09 . apríla 2 0 1 9

 

  od  13. 00 do 17. 00 hod.

 

 

v dolnej budove  školy na 1. poschodí  -

 

v 1. B a v 2. A triede

 

Na zápis prosíme priniesť rodný  list  dieťaťa

 

Vydané dňa: 19.03.2019 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové