Comenius – návšteva Røyse skole v Nórsku

     Pred prázdninami sa na webových stránkach našej školy objavila informácia potvrdzujúca úspešné vyhodnotenie  spoločného projektu „A Hero in Each of Us – Towards a Better World by Small Deeds“. V rámci úspešného plnenia úloh na jednotlivé mesiace je podmienkou vycestovanie do partnerských krajín a stretnutie sa so zahraničnými žiakmi a učiteľmi z Nórska, Poľska a Česka. 23. – 26. septembra 2013 bola uskutočnená cesta do Røyse skole v Nórsku, ktorej sa zúčastnili Mgr. Remencová, Mgr. Maršálková a Mgr. Breza. Počas niekoľkých dní sme sa oboznámili s výchovno-vzdelávacím systémov v spomínanej súkromnej škole, zdokonaľovali sme si jazykové schopnosti, tvorili sme dotazník pre žiakov, hovorili sme o vytvorení webovej stránky k projektu a vytváraní spoločného loga, rozdelili sme čiastkové úlohy medzi jednotlivé krajiny. Posledný deň sme navštívili inštitúciu udeľovania Nobelovej ceny za mier v Osle.   

     Aktivita realizujúca sa žiakmi na mesiac október je písanie vymysleného príbehu o hrdinovi/hrdinoch – vždy iba časť príbehu, na ktorú nadväzujú žiaci v niektorej z partnerských krajín. Do projektu a realizácie jednotlivých aktivít sa môžu zapojiť všetci žiaci školy takmer na každom predmete. (Niektorí sa už zapojili prípravou nástenky a umiestnením Comenius novín v triedach a v obci J )

POPIS  PROJEKTU

 

Partnerské školy odsúhlasili zameranie na nasledovné hlavné otázky:

a) Teoretické pozadie

1. Bližšie budeme študovať otázky ohľadom Nobelovej ceny, hrdinstva (dobré skutky, empatia) a charity, všetko globálne i lokálne. Na hlbšie pochopenie týchto oblastí, naši žiaci budú hlavne využívať vyhľadávanie, spracovanie a prezentáciu faktov.

2. Odkedy je cieľom nechať žiakov zistiť čo mier a hrdinstvo znamenajú v súčasnej spoločnosti, učenie sa o ľuďoch, ktorí sú spoločnosťou cenení im umožní pochopiť a oceniť prínos miestnych hrdinov v miestnom meradle. Žiaci sa začnú učiť o inštitúte Nobelovej ceny v globále a postupne prejdú na miestnu – spoločenskú a školskú úroveň. Budú v nich hľadať hrdinov.

3. Spolupráca je pre projekt dôležitá a podstatná, pretože je podstatná aj pri podpore mieru. Z tohto dôvodu je veľa úloh projektu spoločných a závislých na spolupráci partnerov.

 

b) Od teórie k praxi

Keď žiaci získajú základné vedomosti o Nobelovej cene a miestnych hrdinoch, sami ich navrhnú zúčastneným školám na ocenenie a ocenia ich. Všetky zúčastnené školy budú spolu vytvárať produkty propagujúce mier a hrdinstvo (obrázky s mierovou tematikou, hudobné videá) a budú spolupracovať na spoločných charitatívnych podujatiach.

 

Vyššie uvedené pomôže:

- zlepšiť kvalitu života žiakov vytváraním priateľstiev a spoluprácou s rovesníkmi z cudziny, učením sa oceňovať dobré skutky aj keď sú malé a internacionalizáciou konceptov humanity

- podporiť motiváciu k učeniu sa cudzích jazykov

- rozšíriť obzory žiakov učením sa o zúčastnených krajinách a ich kultúrach

- zdokonaľovať IKT schopnosti – používaním Internetu na komunikáciu a zbieranie dát, vytváraním PP prezentácií

 

MOTIVÁCIA PROJEKTU

 

Motiváciou účasti tohto projektu je spojenie sa škôl s rozdielnym ekonomickým, sociálnym a kultúrnym pozadím ako aj rôznorodosť jednotlivých partnerov. Oboznamovaním sa s jednotlivými školskými učebnými plánmi ako i s podmienkami v ktorých školy vykonávajú vzdelávaciu činnosť môžeme lepšie rozvíjať vzťahy a implementovať nové metódy a stratégie. Je to rôznorodosť ktorá môže deti učiť kým sú nehľadiac na podmienky v ktorých žijú a jazyk ktorým hovoria.

Všetky partnerské školy majú mnoho charakteristík spoločných, no aj tak sú niektoré odlišné. Niektoré deti pochádzajú z dobre zabezpečeného prostredia. Ich rodičia, sami dobre vzdelaní, cítia potrebu poskytnúť vyššie vzdelanie aj pre ich deti. Na druhej strane niektorí študenti nie sú zainteresovaní do štúdia a cítia na sebe značku ich slabej sociálnej situácie.

Všetci cítime dôležitosť kontaktu a spolupráce s ľuďmi z iných národov aby sme preklenuli súčasný svetový globálny a multikultúrny charakter. Pre niektoré deti nie je možné cestovať do cudziny. Zapojenie sa do projektu Comenius prinesie žiakom šancu  zlepšiť si ich komunikačné zručnosti a kultúrne uvedomenie sa. Kontakt s tínedžermi z Európy sa zdá byť dobrou príležitosťou. Najaktívnejší žiaci navštívia partnerské krajiny a počas medzinárodných stretnutí sa oboznámia s ich kultúrou.

Prácou na projekte by žiaci mali zistiť, že sociálny štatút nie je najdôležitejší a že všetci sa môžu stať dobrými ľuďmi aj pomocou malých skutkov. Tragická udalosť, ktorá sa odohrala v Nórsku v júli 2011, taktiež zmenila náš pohľad na mier a terorizmus. Je veľmi dôležité aby žiaci zistili dôležitosť mieru medzi ich krajinami. Preto sú hlavnými úlohami projektu Nobelove ceny, hrdinstvo a multikulturálnosť. Formou projektu prídu žiaci k zisteniu, že existujú ľudia ktorí sú vysoko hodnotení už z akéhokoľvek dôvodu všade okolo nich a že sa môžu stať nimi aj oni. Tímová práca a spolupráca je dôležitá pre ich budúci rast, väčšina úloh projektu je založená na spolupráci medzi všetkými partnermi. Ak jeden nebude spolupracovať, úloha nebude môcť byť dokončená.

 

 

 

 CIELE A STRATÉGIE PROJEKTU

 

V prvej časti spolupráce našich škôl sa zameriame na špecifické vedomosti o Nobelovej cene, jej laureátoch a kandidátoch z jednotlivých krajín. Toto bude robené hlavne zbieraním a výmenou informácií. Ďalším krokom našej spolupráce bude definovanie predstavy hrdinstva. V teoretickej časti budeme hľadať  významné osobnosti z našich regiónov. Študenti popremýšľajú nad ich vlastnými skutkami a činmi spätými so školským životom rovnako ako aj so životmi ich spolužiakov. Vyvrcholením projektu bude spolupráca na špecifickej humanitárnej aktivite.

 

Našou métou je doviesť študentov k diskusii a konzultácii týchto otázok a nájsť inšpirácie medzi všetkými zúčastnenými na projekte. Takto sa naučia vnímať skutočnosť, že pochopenie rovnakých predstáv a myšlienok sa môže v rôznych spoločenstvách líšiť. Docielime, že sa deti budú samé rozhodovať ktoré myšlienky a novinky, ktoré sa učia od svojich rodičov, budú považovať za užitočné a efektívne. Toto by mohlo napomôcť vniesť viac humanity do našich škôl. Uskutočnenie týchto aktivít zahrňujúcich schopnosť študentov robiť správne rozhodnutia je pre nás veľmi dôležitá.

 

Základné metódy a postupy budú spočívať vo vyhľadávaní  a spracovávaní informácií a vytváraní prezentácií pre partnerov. Toto umocní zlepšovanie sa študentov v nasledovných oblastiach: komunikačné zručnosti, IKT zručnosti, komunikácia v anglickom jazyku, kritické myslenie, rozširovanie osobných, sociálnych a pracovných zručností (tímová práca, sebauspokojenie, pozitívny pohľad na svet).

Téma projektu bude zahrnutá a implementovaná do viacerých predmetov. Čo považujeme za vysoko dôležité je praktické zapojenie študentov do charitatívnych činností. Z našich skúseností vieme, že tieto aktivity sú značne motivujúce pre integráciu rozličných žiakov a taktiež tých, ktorí sa pre isté disfunkcie nemôžu aktívne zúčastňovať na živote školy. Aktivity charitatívneho zamerania taktiež umožňujú lepšie začlenenie „outsiderov“ do kolektívu. Napríklad niektorí jednotlivci sa môžu cítiť ako súčasť kolektívu manuálnou pomocou.

 

 

Hlavné metódy, ktoré budú použité:

- Prieskum/Dotazník

- Individuálne interview

- Fórum (žiaci, rodičia a učitelia budú predkladať svoje názory na webstránkach)

- Zahrnutie témy do rozličných predmetov a hodín ( materinský jazyk, cudzie jazyky, výchovné predmety, krúžky atď.)

 

 

VÝSLEDKY A VÝSTUPY

 

08/2013 - vyrobenie nástenky s prezentáciou všetkých krajín ktoré sú zúčastnené

              - novinový článok predstavujúci projekt

              - vytvorenie spoločnej web stránky projektu  

09/2013 - overenie si žiackych vedomostí o Nobelovej cene (NC) a hrdinstve prostredníctvom spoločného dotazníka, alebo video interview

            - medzinárodná konferencia v Nórsku

10/2013 – napísanie esejí „Môj hrdina“- kolážne eseje vytvorené všetkými krajinami (každá krajina napíše časti zo spoločných esejí)

            - výber najlepšej eseje a ohodnotenie cez Skype esejí, ktoré budú ukončené

11/2013 – všeobecné vyhľadávanie informácií o Nobelovej cene ako základ decembrovej aktivity ( história Nobelovej ceny, kto bol Alfréd Nobel, známi ľudia ocenení Nobelovou cenou zo zúčastnených krajín, aké sú kritéria pre udeľovanie ceny, vytváranie prezentácií)

12/2013 – výmena prezentácií o NC cez Skype video konferenciu: študenti budú prezentovať ich prezentácie a rozhodnú ktorá je najlepšia 1 v rámci školy, 2  medzinárodne

01/2014 – hľadanie hrdinu projektu ( žiaci hľadajú hrdinu medzi ľuďmi, ktorí žijú v ich spoločnosti a robia s nimi rozhovory, cezpoľné výjazdy, hľadanie v histórii)

02/2014 – prezentácia hrdinov originálnym spôsobom: piesne, komiksy, videá. Vytváranie galérie hrdinov na web stránkach

03/2014 – plánovanie hudobného videa ktoré odštartuje koncert mieru v Nórsku a jeho online sledovanie zúčastnenými krajinami v apríli 2015 ( každá škola vytvorí časť videa a výsledkom bude medzinárodné mierové video)

04/2014 – diskusia a začatie práce na Obraze mieru – dlhodobá úloha (žiaci z každej školy budú vytvárať časť z veľkého obrazu. Keď budú všetky časti hotové, zložia sa dokopy a vytvoria jeden celok)

04/2014 – medzinárodná konferencia v Litve ( to sa ešte zmení !)

05, 06/2014 – práca na hudobnom videu (nacvičovanie so žiakmi) a dokončovanie obrazu mieru

09/2014 – spoločné DVD – zhodnotenie nášho zlepšenia a úspechov, prezentácia toho, čo sme dosiahli v prvom roku projektu

- vyrobenie výrbkov na vianočný trh v decembri

- vystavenie obrazu mieru v Českej Republike

09/2014 – medzinárodná konferencia v Poľsku

10/2014 – formulovanie „mierovej dohody“ žiakmi a učiteľmi vystavené v každej triede

- nastavenie kritérií udelenia školskej NC (výber a ocenenie v januári)

- vystavenie obrazu mieru v Poľsku

11/2014 – nominácie na školskú NC ( ocenenie nominácií, vytvorenie prezentácií výhercov (video,powerpoint) a ich predstavenie partnerom

- medzinárodná konferencia na Slovensku

12/2014 – Vianočný trh

01/2015 – slávnostná ceremónia výhercov školskej NC vybraných žiakmi partnerských škôl cez Skype konferenciu (rozhovory s víťazmi, články do novín, alebo web stránok)

02/2015 – mierová večera – výmena obľúbených receptov medzi žiakmi z partnerských škôl, príprava jedál na večeru mieru, ktorá bude v ten istý deň vo všetkých školách, videokonferencia

- vystavenie obrazu mieru v Nórsku

03/2015 – prezentačná tabuľa projektu pre rodičov

- koncert mieru vysielaný online všetkým partnerom, hudobné video bude odvysielané na začiatku

04/2015 – medzinárodná konferencia v Českej republike, rozhodnutie o naložení financií získaných na vianočnom trhu

05/2015 – zverejnenie originálnych rozhovorov/dotazníkov/vídeí k zisteniu aké sú názory žiakov ohľadom hrdinstva a mieru ku koncu projektu, porovnanie, zhodnotenia

- darovanie finančného daru vybranej osobe/škole

06/2015 – príprava na ukončenie projektu: záverečná správa, vyhodnotenie

- zbohom Skype konferencia: sumarizácia celého projektu, žiaci budú diskutovať o benefitoch projektu a skúsenostiach, ktoré nadobudli

07/2015 – záverečná správa – skype konferencie, emailové komunikácie – napísanie správy

       

 

! termíny sú približné, menia sa

 

D.5. EURÓPSKA PRIDANÁ HODNOTA

Aká je pridaná hodnota projektu vzhľadom k intenzívnejšej Európskej spolupráci?

 

Žiaci si musia upevniť nie len národné, ale aj Európske hodnoty. Vytváranie priateľstiev, zvyšovanie motivácie a ochoty spolupracovať, podpora výchovy k tolerancii, empatii, sebadôvery a schopnosť vážiť si členov spoločnosti sú charakterové hodnoty dôležité pre rozvoj týchto identít. Prácou na projekte budú tieto hodnoty rozšírené medzi našich študentov. Použitím NC, ako základného piliera nášho projektu bude ich spoločenské vedomie narastať. Budú pripravení na život v spoločnom Európskom priestore bez hraníc. Budú si vedomí oboch identít – národnej i Európskej a budú na ne hrdí.

 

 

D.6. DOPAD

 

A)Dopad na osoby: Projekt bude trvať dva roky. Zapojení žiaci, učitelia, rodičia a snáď aj ľudia z miestnych komunít budú navzájom v kontakte a vytvoria si medzi sebou hlbšie priateľstvá.

1)Hľadaním miestneho hrdinu, žiaci zistia, že hrdinstvo je spojené s každodennou realitou obyčajných ľudí, ktorí za to neočakávajú žiadne ocenenie. Veríme, že toto zistenie upriami pozornosť študentov na problémové otázky v ich spoločenstve kde môžu všetci pomôcť. A čo viac, spoja sa so študentmi z iných krajín a vytvoria si nové priateľstvá. Stotožnia sa s kladnými a dobrými hodnotami a prijmu ich za svoje. Taktiež si rozšíria ich tímové schopnosti a kreatívne schopnosti objavovať.

2)Učiteli prispejú do projektu vytvorením pozitívneho pracovného prostredia. Stanú sa lepšie trénovaní v oblasti spolupráce, IKT zručností a komunikácii v cudzom jazyku. Oboznámia sa s obsahmi vzdelávania iných škôl a budú môcť aplikovať nové metódy a techniky výučby. Taktiež sa pozitívne podporí komunikácia medzi žiakmi a učiteľmi.

3)V súlade s našimi skúsenosťami, dobročinné skutky sú rodičmi našich žiakov vysoko cenené. Predpokladáme, že rodičia projekt podporia, keď sa tieto aktivity stanú systematickými a organizovanými. Keď sa budú poriadať väčšie akcie, spolupráca s rodičovským združením bude nevyhnutná. Veríme, že bližšia spolupráca s rodičmi zlepší ich vzťah so školou ako vzdelávacou inštitúciou.

B)Dopad na zúčastnené školy: Pravidelne chceme informovať verejnosť o organizovaných udalostiach a aktivitách, ako aj o ich ukončení, čo spropaguje dobrú reputáciu školy. V skutočnosti úspech spoločných charitatívnych projektov bude závisieť od pozitívneho hodnotenia miestnej komunity. V miestnej spoločnosti sa škola stane modelom propagácie a podpory mieru. Budeme niekým, kto vkladá mier do svojho programu a spoločne pracuje na dosiahnutí cieľa. Miestna pozornosť upriamená na nás sa stane pozitívnou. Z tohto dôvodu vidíme dopad projektu ako zlepšenie postoja verejnosti ku štátnym školám. Škola by sa teda opäť mohla stať akýmsi spájajúcim prvkom v spoločenstve, ako to zvyklo byť v malých mestečkách. Žiaci základnej školy sa stanú tými, ktorí sa pokúsia upriamiť pozornosť celej komunity na riešenie otázok humanity a spolupráce.

 

Vydané dňa: 14.10.2013 Rubrika: Projekt ESF – Comenius Pridať na Facebook


Linky na webstránky:Dokumenty na stiahnutie - Projekt ESF - Comenius

 Názov súboru  Velkosť  Dátum vytvorenia

ZŠ Melčice-Lieskové