Účasť školy na projektoch 2008

Enviroprojekt 2008 – Zelený raj v školskom areáli
environmentálna výchova a vzdelávanie detí a žiakov základných škôl

Ľudia pre stromy – Ekopolis – Učme sa a relaxujme v školskej záhrade
projekt zameraný na ochranu biodiverzity a prírodných biotopov, znižovanie emisií skleníkových plynov, skvalitnenie odpadového hospodárstva, zlepšovanie stavu povodia, presadzovanie biopotravín do škôl, ale aj na moderné postupy v environmentálnej výchove a vzdelávaní

Zdravie v školách – Žiť zdravo je super!
projekt zameraný na vzdelávanie a výchovu ku zdraviu,skvalitňovaniu psychosociálnej klímy na školách, prevencie civilizačných ochorení, vrátane kardiovaskulárnych ochorení,prevenciu látkových a nelátkových závislostí,rozvíjanie komunitnej spolupráce v podpore zdravia,prevencii a eliminácii násilia a šikanovania, a podpore zdravia zamestnancov škôl

Škola, ktorej to myslí projekt vyhlásila Stredoeurópska nadácia /CEF/, s podporou spoločnosti Slovnaft,a.s.

Lektorsky a organizačne je projekt realizovaný Združením Orava pre demokraciu vo vzdelávaní v spolupráci s modelovými školami.

Úlohou projektu je učiteľom predstaviť pretvorený rámec učenia a kritického myslenia. Má začleniť do vyučovacieho procesu množstvo aktívnych a nových moderných postupov a metód, priniesť rozvoj motorických a tvorivých činností žiakov, vyššiu vzdelanosť, budovať nové asociácie a predstavy, rozvíjať komunikačné zručnosti, kritické myslenie, budovať medzipredmetové vzťahy a predovšetkým inovačným vzdelávaním vytvárať príjemné zážitky u žiakov.

Vydané dňa: 02.05.2008 Rubrika: Projekty školy Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové