Zmena spôsobu platby poplatku za ŠKD v šk. roku 2012-2013

 

Zmena spôsobu platby

 

 

 

Od 3.9.2012 sa mení spôsob úhrady poplatku za ŠKD.

 

          Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD v zmysle

 

          §114 odsek 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene

 

          a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uhrádza mesačne vždy

 

          do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Výška mesačného príspevku je stanovená

 

          všeobecne záväzným nariadením /VZN/ mesta / obce Melčice – Lieskové.

 

                       Platbu je možné realizovať poštovou poukážkou alebo cez internetbaking na číslo

 

                       účtu  661574001, kód banky 5600.

 

                       Pri platení poštovou poukážkou bude táto odovzdaná žiakovi priamo v škole.

 

                      Pri platbe cez internetbaking je potrebné do správy pre prijímateľa uvádzať meno,

 

                      priezvisko a triedu žiaka, do kolónky variabilný symbol uviesť mesiac a rok za ktorý bola

 

                      platba realizovaná / napr. platba za september 2012 bude v kolónke variabilný symbol

 

                      označená 0912, za január 2013 - 0113 / .

 

                      Výška príspevku : žiak zapísaný do ŠKD s odchodom do 13,00 hod. 2 €

 

                                                      žiak zapísaný do ŠKD s odchodom po 13,00 hod. 4,5 €

                                                                                                                                        

                                                                                           Mgr. Katarína Remencová

                                                                                                       Riaditeľka školy

 

                                         

 

         

 

Vydané dňa: 17.10.2012 Rubrika: Školský klub detí Pridať na Facebook

Dokumenty na stiahnutie - ŠKD

Poplatky v Školskom klube detí 2015
Názov súboru: Poplatky ŠKD 2015.pdf
Veľkosť súboru: 0,02MB


Rozhodnutie o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD
Názov súboru: PoplŠKD1415.pdf
Veľkosť súboru: 0,02MB


ZŠ Melčice-Lieskové