Voľby do rady školy 2019

 

Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice – Lieskové 377

 

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

 

Základná škola

 

 

Dňa 15. apríla 2019 sa uskutočnia voľby do rady školy zo zástupcov rodičov základnej školy.

 

čas: 16. 30 hod.

miesto: dolná chodba budovy A

počet: traja volení zástupcovia rodičov

 

Materská škola

 

Dňa 24. apríla 2019 sa uskutočnia voľby do rady školy zo zástupcov rodičov materskej školy.

čas: 16. 30 hod.

miesto: materská škola

počet: jeden volený zástupca rodičov

 

 

Kompetencie rady školy:

 • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa,
 • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa

 • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa

 • vyjadruje sa k návrhu na odvolanie riaditeľa vždy s odôvodnením

 • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy

 • vyjadruje sa k návrhu na zaraďovanie škôl do siete škôl, alebo ich vyraďovanie

 • vyjadruje sa k návrhu riaditeľa na počty prijímaných žiakov, k školskému vzdelávaciemu programu a výchovnému programu, k návrhu rozpočtu, k podnikateľskej činnosti, k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, k správe o výsledkoch hospodárenia, ku koncepčnému ozámeru rozvoja školy, k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu

   

  Do uvedených dátumov môžete prihlásiť kandidátov z radov rodičov ZŠ a MŠ.

 

Vydané dňa: 8. apríla 2019 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové