Základné informácie o testovaní T9-2019

 

Celoslovenské testovanie žiakov T9-2019

 

RIADNY TERMÍN

 

  • 3. apríl 2019 (streda)

 

TESTOVANIE JE URČENÉ

 

· žiakom 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

 

CIELE TESTOVANIA

 

 · získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania,

 

 · porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl,

 

 · poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

 

TESTOVANÉ PREDMETY

 

· matematika,

 

· slovenský jazyk a literatúra na všetkých školách okrem škôl s VJM,

 

TESTOVANÉ UČIVO

 

· obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii – Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy (nižšie sekundárne vzdelávanie) v Slovenskej republike. Podľa tohto dokumentu sa vzdelávajú aj žiaci 1. až 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

 

KOGNITÍVNE ÚROVNE V SJL

 

· zapamätanie – poznávanie a rozpoznávanie, vybavovanie,

 

· porozumenie – interpretácia, usudzovanie, porovnávanie, dedukcia, vysvetľovanie, dokazovanie,

 

· aplikovanie – použitie postupu na riešenie problému, implementácia,

 

· analyzovanie – rozlišovanie, usporiadanie, prisudzovanie,

 

 · hodnotenie – určovanie, vyvodzovanie.

 

KOGNITÍVNE ÚROVNE V MAT

 

· porozumenie – konštruovanie významu na základe získaných informácií,

 

· aplikovanie – použitie postupu alebo štruktúry v rôznych situáciách,

 

· analyzovanie – rozloženie na časti a určenie ich vzájomného vzťahu,

 

· hodnotenie – posúdenie podľa daných kritérií.

 

TYPY TESTOV A OČAKÁVANÁ ÚSPEŠNOSŤ

 

            • testy relatívneho výkonu (rozlišujúce), tzv. NR testy, výkon žiaka sa porovnáva s výkonom ostatných žiakov, ktorí riešili ten istý test, očakávaná priemerná úspešnosť žiakov 50 – 60 %.

 

POVOLENÉ POMÔCKY

 

• kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro.

 

NEPOVOLENÉ POMÔCKY

 

• mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

 

 ZASLANIE VÝSLEDKOV

 

· elektronickou formou – 30. apríl 2019,

 

· výsledkové listy žiakov a škôl – 13. máj 2019.

 

NÁHRADNÝ TERMÍN

 

· 16. a 17. apríl 2019 (utorok, streda) v krajských mestách,

 

· pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu

 

· Prihlasovanie žiakov na náhradný termín uskutočníte prostredníctvom https://testovanie.iedu.sk/nahradny.aspx do 5. apríla 2019.

 

INFORMÁCIE www.nucem.sk/Testovanie 9 ELEKTRONICKÁ FORMA T9-2019

 

· Aj v školskom roku 2018/2019 plánujeme vybraným školám umožniť realizáciu Testovania 9 elektronickou formou (E-T9-2019). Podrobnejšie informácie ohľadom E-T9-2019 zašleme certifikačným školám v dostatočnom predstihu.

 

 

Vydané dňa: 28. februára 2019 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové