Projekty v roku 2009

Jazykové laboratórium -  úspešný projekt

projekt bol zameraný na vybudovanie jazykového laboratória, súčasťou je  16 žiackych  prenosných počítačov vybavených slúchadlami s mikrofónom, 1 učiteľský počítač a jazykový multimediálny softvérový komplet so slovníkom na vyučovanie anglického a nemeckého jazyka.

Detské ihrisko - úspešný projekt

zámerom projektu bolo vybudovanie detského ihriska v areáli školy, ktoré využijú deti materskej školy počas pobytu vonku a žiaci školského klubu detí na voľnočasové aktivity

 Enviroprojekt 2009

projekt bol zameraný na:

- podporu ekologického myslenia detí a žiakov,

- poznávanie druhov rastlín a živočíchov v regióne, chránených a zdraviu prospešných

- triedenie odpadov

- zlepšenie kvality života - prevencia a zdravý životný štýl

Zdravie v školách

projekt bol zameraný na výchovu k zdravému životnému štýlu, na prevenciu civilizačných ochorení, na rozvíjanie komunitnej spolupráce v podpore zdravia

Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc

projekt bol zameraný na skvalitnenie a rozšírenie knižnično-informačných služieb, na poznávanie života a diela osobností literárneho života z nášho regiónu

Otvorená škola 2009

projekt zameraný na zvýšenie dostupnosti prostriedkov IKT pre žiakov a učiteľov, na aplikovanie moderných IKT technológií do vyučovacích predmetov

Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania

prioritou projektu bolo presadzovanie správnych stravovacích návykov u detí a žiakov, materiálno-technické vybavenie priestorov školskej jedálne a kuchyne a propagáciou konzumácie ovocia a zeleniny prispieť k prevencii obezity

Elektronizácia a revitalizácia materskej školy

cieľom projektu bolo zmodernizovanie a zefektívnenie edukačného procesu, utváranie emocionálneho vzťahu k prírode, rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti.

 

 

 

 

 

 

Vydané dňa: 06.04.2011 Rubrika: Projekty školy Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové