Úspešné projekty v roku 2014

 

Národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva”

 

ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice – Lieskové sa úspešne zapojila do národného projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva”, ktorého cieľom je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, tak ako aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.

 

Projekt realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci programu OPIS a vo svojej úvodnej fáze pokrýva územie celého Slovenska, s výnimkou škôl Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Prostredníctvom projektu škola získala digitálny set, ktorý tvorí interaktívna tabuľa s obslužným notebookom, plus farebná laserová tlačiareň určená pre materskú školu a 20 tabletov pre základnú školu, určených na vytvorenie a spustenie prvej  digitálnej triedy na škole.

 

Najvýznamnejšie prínosy projektu sú:

 

  • akcelerácia procesu zavádzania elektronizovaných služieb a digitálnych interaktívnych technológií do škôl,
  • aktívne používanie a lepšia dostupnosť digitálnych technológií,
  • rozšírenie ponuky digitálnych vzdelávacích obsahov vytváraných na báze a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

 

Národný projekt „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“

 

Kľúčový cieľ projektu: Vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl do elektronického testovania

Financovanie: Európsky sociálny fond (85%), ŠR (15%),

Miesto realizácie: všetky samosprávne kraje SR vrátane BSK

Aktivity projektu:

1. Vytváranie úloh a testov pre novú elektronickú databázu NÚCEM (tieto testy a úlohy budú pre širší rozsah vyučovacích predmetov a vzdelávacích oblastí a pre rôzne úrovne náročnosti. Nová databáza NÚCEM = testy a úlohy pre učiteľov, školy a národné merania t.j. Testovanie 9 a Maturita)

 

2. Zavádzanie elektronického testovania na monitorovanie úrovne vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií žiakov, sledovanie trendov kvality škôl

Cieľové skupiny projektu:

  • žiaci a pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ,

  • zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania – napr. NÚCEM, Metodicko-pedagogické centrum, Štátny pedagogický ústav,

  • študenti II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia so zameraním prác na pedagogický výskum a hodnotenie kvality vzdelávania

 

 

Národný projekt „Aktivizujúce metódy vo výchove

 

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
Opatrenie: 2.1. Podpora ďalšieho vzdelávania
Miesto realizácie projektu:
Projekt je určený pre všetky samosprávne kraje s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja
Trvanie realizácie projektu: 30 mesiacov (06/2013 – 11/2015)
Cieľ projektu: Projekt AMV sa zameriava na skvalitnenie vzdelávania odborných a pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy. Špecializuje sa pritom na profesionálne zvládnutie využívania aktivizujúcich metód vo výchove nielen v reálnom prostredí, ale i v spojení s novými informačnými technológiami. Účastníci vzdelávania, pracujúci v oblasti výchovy si posilnia kompetencie v implementácii aktivizujúcich metód do praxe, tak aby ich dokázali využívať v prospech formovania základných hodnôt detí a mládeže, posilnenia mediálnej gramotnosti a znižovania výchovných problémov.

Hlavné aktivity projektu

Aktivita: Aktivizujúce metódy vo výchove

Cieľ aktivity: Dosiahnuť aby pedagogickí a odborní zamestnanci v praxi efektívne využívali aktivizujúce metódy vo výchove a vedeli tak výrazne prispieť k eliminovaniu výchovných problémov. Tento cieľ dosiahneme prostredníctvom vytvorenia: akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania „Aktivizujúce metódy vo výchove“ Edukačných balíčkov ako prostriedku na využívanie aktivizujúcich metód v praxi, vzdelávaním PZ a OZ vo využívaní a aplikácií aktivizujúcich metód vo výchove v rámci edukačných procesov účasťou PZ a OZ na zahraničných stážach.
Aktivita: Technická podpora projektu
Cieľ aktivity: Využívaním Moderného komunikačného systému vo vzdelávaní, komunikácii a evaluácii vzdelávania prispieť k zvýšeniu efektivity vzdelávania, odstráneniu bariéry nedostatku času pri absolvovaní vzdelávania, zvýšeniu využívania moderných informačno-komunikačných prostriedkov.
Zabezpečením interaktívnych tabúľ s príslušenstvom dosiahnuť efektívne využívanie vytvorených IDP pri implementácii aktivizujúcich metód výchovy do praxe a zvýšiť užívateľské zručnosti PZ a OZ pri práci s interaktívnymi tabuľami všeobecne.

 

Národný projekt „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.“

V národnom projekte spolufinancovanom zo zdrojov EÚ sa využijú inovatívne formy a metódy výučby ako pripraviť žiakov ZŠ na rozhodnutie o budúcom štúdiu či kariére.
Projekt sa sústredí na vysoko aktuálne potreby vedomostnej spoločnosti, ako je príprava žiaka ZŠ na vykonávanie kvalifikovanej práce v hospodárstve v odboroch, ktoré trh vyžaduje a kde žiak nájde svoje uplatnenie.

Aktivita 1.1 Podpora polytechnickej výchovy žiakov ZŠ a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ v polytechnickej výchove.
Aktivita 2.1 Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu zavedením nástroja pre identifikáciu potenciálu orientácie žiakov ZŠ na OVP.
Aktivita 3.1 Práca s talentami na ZŠ a SOŠ prostredníctvom realizácie a účasti na odborných súťažiach v OVP.

 Špecifickými cieľmi projektu sú inovácia obsahu a metódy, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

Projekt sa orientuje aj na prípravu  a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú.
Na pláne je preškolenie približne 1000 pedagógov biológie, chémie, fyziky a techniky ako aj 500 výchovných poradcov, aby pomohli základným školám usmerniť žiakov študovať ďalej, podľa ich talentu a schopností.

Prostredníctvom národného projektu chceme podporiť aj  rozvoj  práce s talentami na základných školách, ktorá je nevyhnutná na zvyšovanie záujmu žiakov o odborné vzdelávanie a prípravu. V rámci práce s talentami sú plánované tzv. odborné súťaže kombinovaných družstiev ZŠ a SŠ, aby sa žiaci zoznámili s prostredím stredných škôl. Pomôžeme tak prepojiť teóriu s praxou už na základnej škole.

Realizáciou projektu budú žiaci zapojených ZŠ zorientovaní v problematike profesijnej orientácie na OVP a budú vedieť reálne posúdiť svoje budúce pracovné možnosti a podľa toho budú vedieť vykonať optimálnu profesijnú voľbu vo vzťahu k OVP.

Aktivita 1.1 Účelom aktivity je podporiť profesijnú orientáciu žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu  prostredníctvom pilotného overenia rozvoja tzv. „polytechnickej výchovy“  v oblastiach vzdelávania Človek a príroda (biológia, chémie, fyzika)  a Človek a svet práce (technika) so zapojením didaktických pomôcok  pre praktické vyučovanie a inováciou foriem a metód vyučovania  v týchto oblastiach vzdelávania. Tzv. polytechnická výchova je jedným zo  základných predpokladov, ktoré ovplyvňujú žiakov pri rozhodovaní o budúcej  profesijnej orientácii.

Aktivita 2.1 je zameraná na podporu profesijnej orientácie  žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu.Cieľom tejto aktivity je  zlepšiť úroveň poskytovania profesijnej orientácie pre žiakov ŽŠ vo vzťahu  k prioritám polytechnickej výchovy, aby sa žiaci ZŠ rozhodovali  o budúcom štúdiu na SOŠ so zreteľom na potreby trhu práce  a uplatniteľnosti na trhu práce.

 Účelom aktivity je: Podporiť profesijnú orientáciu  žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom odbornej  publicity tak, aby žiak ZŠ pri rozhodovaní o budúcom povolaní zobral do  úvahy zameranie hospodárstva svojho regiónu resp. SR a ich prognózu  v strednodobom a dlhodobom horizonte. Zároveň by sa rozhodol pre  budúce štúdium tak, aby mohol uplatniť získané odborné vedomosti  a zručnosti, ktoré získal vzdelávacím procesom vo vybudovaných odborných  učebniach novými vyučovacími metódami a formami zameranými na zážitkové  učenie. Celá koncepcia smeruje k budúcej vyššej konkurencieschopnosti  týchto žiakov na trhu práce.

Aktivita 3.1 Práca s talentami na ZŠ prostredníctvom realizácie a účasti na domácich súťažiach v OVP v špeciálnych kategóriách spoločných tímov žiakov ZŠ so SOŠ.

Cieľom tejto aktivity je  zlepšiť úroveň práce s talentami na ZŠ vo vzťahu k odbornému  vzdelávaniu a príprave na budúce povolanie. Komplexná práca  s talentami formou súťaží žiakov rôznych vekových kategórií a dosiahnutého  stupňa vzdelania bude razantnejším nástrojom pre podporu odbornej orientácie  žiakov ZŠ a vyprofilovanie ich rozhodovania sa k štúdiu na SOŠ,  v ktorej súťažili v rámci odborného zamerania. Práca s talentami  bude orientovaná v súlade so zámerom motivovať týchto žiakov pre výber  štúdia na SŠ, s ohľadom na potreby trhu práce a ich budúcu  zamestnateľnosť na trhu práce. Učelom je orientovať žiakov ZŠ na súťaživosť a prácu v tíme so žiakmi  SOŠ. Žiaci ZŠ získajú nové komunikačné a odborné zručnosti tvorivou,  zážitkovou formou blízkou ich veku. Zároveň majú žiaci ZŠ možnosť využiť  úspešné výsledky zo súťaží aj pri prijímaní na SOŠ. Súťaže žiakov SOŠ budú  financované zo štátneho rozpočtu.

 

 

 

 

 

Vydané dňa: 02.10.2014 Rubrika: Projekty školy Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové