Projekty v roku 2011

Úspešný projekt: 

Nadácia Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s., ako garant grantového kola  4. ročníka environmentálneho projektu „ DAJ SI VODU Z VODOVODU“ schválila projekt „ Pitná fontánka“ v sume 300 € , ktorého účelom je zlepšenie pitného režimu žiakov.

 

 

Ďalšie projekty:

 

Škola, ktorej to myslí – Podpora kritického myslenia – 2. cyklus

 

Cieľom projektu je zvýšiť kompetenciu učiteľov  rozvíjať schopnosť mladých ľudí samostatne sa učiť a myslieť.

Projekt poskytuje vzdelávací program, ktorý prehĺbi, rozvinie a rozšíri odborné pedagogické kompetencie (vedomosti, zručnosti a postoje) učiteľov.

Pripraví učiteľov tak, aby boli schopnými reflektovať myslenie a učenie sa žiakov a na základe tejto reflexie zdokonaľovali svoje pedagogické postupy.

 

17 učiteľov našej školy  absolvovalo počas školského roka 2010/2011 vo svojom voľnom čase 60 hodinový vzdelávací program, ktorý úspešne ukončili záverečnou prezentáciou a pohovorom.

 

Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách

Vzdelávanie učiteľov základných škôl je  zamerané na rozvoj vlastnej digitálnej gramotnosti, zručností v oblasti využívania modernej didaktickej techniky a na rozvoj ich poznania v oblasti využitia IKT vo vzdelávacom procese konkrétnych predmetov (využitie moderných IKT v nadväznosti na obsahovú prestavbu jednotlivých predmetov – pedagogika a didaktika). 

 

Cieľom projektu je: 

·        dosiahnuť zmenu formy výučby na školách, ktorá povedie k modernizácii zapojením moderných technológií do vyučovania, a zároveň pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy prispôsobením vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti

 

Prínos pre školu:

·        zvýši sa IKT vybavenosť škôl,

·        škola získala 8 PC a 3 dataprojektory

·        škola získa pedagógov, ktorí budú po absolvovaní vzdelávania nositeľmi a šíriteľmi nových moderných metód vzdelávania medzi kolegami aj žiakmi.

 

Do projektu sa z našej školy prihlásili 3 učitelia – dvaja zo slovenského jazyka a 1 z matematiky, pričom jedna vyučujúca už vzdelávanie úspešne ukončila  záverečnou prezentáciou a obhajobou záverečnej práce.

 

 

Premena tradičnej školy na modernú
Ciele projektu
  • Primárny cieľ
    Pripraviť a overiť metodiky využívajúce inovatívne formy, metódy a didaktické prostriedky prostredníctvom tvorivého učiteľa a aktívneho žiaka.
  • Cieľ 1
    Realizovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov s cieľom rozvíjať ich kompetencie potrebné pre vytváranie a overovanie inovatívnych metodík.
  • Cieľ 2
    Inovovať formy a metódy vzdelávania prostredníctvom tvorivého učiteľa a aktívneho žiaka s efektívnym využitím moderných didaktických prostriedkov.
Vydané dňa: 04.07.2011 Rubrika: Projekty školy Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové