Úspešný projekt v roku 2016: e-Školy pre budúcnosť - Vplyv médií a technológií na medziľudské vzťahy

 

Vplyv médií a technológií na medziľudské vzťahy

 

Tento projekt sa uskutoční vďaka programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.

Začiatkom školského roka 2016/2017 Nadácia Orange informovala o možnosti získania finančných prostriedkov na realizáciu  projektov týkajúcich sa kyberšikanovania a vplyvu moderných komunikačných technológií na deti a mládež.

Naša škola sa zapojila vypracovaním projektu s názvom „Vplyv médií a technológií na medziľudské vzťahy“, ktorý bol schválený a poskytovateľ vyčleniť nášmu projektu sumu 1150 eur.

Financie budú použité na zakúpenie literatúry, tlač plagátov, kancelárskych potrieb, materiálu na zabezpečenie aktivít projektu, občerstvenie, tlač fotografií atď.

Do všetkých aktivít sa zapoja žiaci navštevujúci hodiny etickej výchovy na druhom stupni a do niektorých aktivít aj ostatní žiaci druhého stupňa - dotazníky, Deň bez médií a technológií.

Žiaci cieľovej skupiny budú mať pridelené úlohy, ktoré naplánujeme počas "porady" pred začiatkom projektu.  
Sekundárne budú zapojení učitelia a rodičia (verejnosť) dotazníkom zameraným na voľný čas bez médií a technológií a neskôr na príprave a realizácii Dňa bez médií a technológií.
Informovaní budú prostredníctvom web stránky školy a plagátov.
Výsledky budeme prezentovať na rodičovskom združení, na stránke školy, v žiackom parlamente, v Rade školy.

Na hodinách etickej výchovy bude zaradené projektové vyučovanie na základe rozdelenia čiastkových úloh, ktoré majú byť prínosom nielen pre realizátorov, ale pre všetkých žiakov a ich rodičov. Každý zo žiakov bude mať pocit dôležitosti, nenahraditeľnosti, užitočnosti a zároveň sa niečo naučia.

Aktivity

1. etická výchova - získavanie informácií o médiách a technológiách (čo sú médiá, na čo slúžia, ako rozdeľujeme technológie - pozitíva negatíva, aký vplyv má reklama, čo prinášajú sociálne siete - pozitíva negatíva, kyberšikanovanie, šikanovanie - ty nemáš tablet, mobil atď., diskusia, rozhovor, vypracovanie pracovných listov)
2. informovanie rodičov a verejnosti o projekte na stránke školy
3. etická výchova - pripravenie rozhlasovej relácie o sociálnych sieťach 
4. prečítanie rozhlasovej relácie v školskom rozhlase počas vyučovania
5. etická výchova, triednické hodiny - vytvorenie dotazníka pre žiakov a vypracovanie dotazníka (koľko času strávim na internete, pri televízii- čo pozeráme, s kým si píšeme atď.)
6. etická výchova - vyhodnotenie dotazníkov, sumarizácia údajov po ročníkoch
7. etická výchova - navrhnutie vzhľadu plagátov, zaradenie grafov zo získaných údajov; tlač plagátov
8. školský parlament - vyvesenie plagátov v budove školy, získané údaje uverejniť na stránke školy
9. pracovná porada, školský parlament - zorganizovanie workshopu o kyberšikanovaní
10. etická výchovy - účasť žiakov na workshope o kyberšikanovaní
11. etická výchova, školský parlament - natočenie krátkych videí na tému kyberšikanovanie a vplyv technológií na medziľudské vzťahy
12. rozhlasová relácia počas vyučovania
13. etická výchova, školský parlament, triednické hodiny - príprava Dňa bez médií a technológii (žiaci zistia pomocou malého dotazníka, ako sa ich rodičia zabávali bez médií a technológií - spísanie nápadov, napr. skákanie gumy)
14. etická výchova, školský parlament, triednické hodiny - príprava aktivít navrhnutých rodičmi
15. realizácia Dňa bez médií a technológií
16. príprava exkurzie do televízie
17. realizácia exkurzie do televízie
18. diskusia po exkurzii
19. príprava nástenky o projekte s fotografiami z projektu
20. vyhodnotenie projektu

O jednotlivých aktivitách Vás budeme informovať.

 

 

 

 

 

Vydané dňa: 25.11.2016 Rubrika: Projekty školy Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové