ŠKD 2015/2016

 

 

 

 

 

Školský klub detí  Smrekáčik je neoddeliteľnou súčasťou našej školy a zabezpečuje aktivity pre deti  1. až 4. ročníka po vyučovaní v čase do 16.15 hodín. Činnosť školského klubu sa realizuje v kmeňových učebniach , nakoľko nemá vlastné priestory. Niektoré aktivity budeme realizovať v školskej telocvični, na multifunkčnom ihrisku, v areáli školy  alebo mimo školy podľa charakteru aktivít.

 

V školskom roku 2015 / 2016 je do školského klubu detí prihlásených celkovo 95 detí, z toho je 53 chlapcov a  42  dievčat.

 

Deti sú rozdelené do 3 oddelení.

 

Prvé oddelenie  / VEVERIČKY /   s celkovým počtom 33 detí  tvoria prevažne žiaci  1. ročníka a budú pracovať pod vedením Marty Fabianovej. V druhom oddelení / ŠIŠKY  / je zaradených 32 detí prevažne z 2. ročníka, s ktorými bude pracovať Mgr. Michaela Stránska. Tretie oddelenie / Oriešky / tvoria žiaci 3. a 4. ročníka v celkovom počte  30 žiakov pod vedením Mrg. Martiny Cvengrošovej.

 

 

 

 

 

Poplatky za pobyt dieťaťa v ŠKD

 

Platbu je možné realizovať poštovou poukážkou /túto dieťa dostane v škole/ alebo internetbankingom na účet  SK2956000000000661574001 / v tomto prípade dieťa poštovú poukážku nedostane /. Pri platbe internetbankingom je potrebné do správy pre prijímateľa uvádzať meno a priezvisko žiaka, triedu a ako variabilný symbol uviesť mesiac a rok, za ktorý je platba realizovaná / napr. za november 2015 bude v kolónke variabilný symbol platba označená 112015 /. Platby cez internetbanking  realizujte automaticky bez upozornenia zo strany školy vždy do 10. dňa v mesiaci za príslušný mesiac. Výška poplatku : pobyt dieťaťa do 13, 00 hod. 3 €, po 13, 00 hod. 6 €.

 

Vydané dňa: 16.12.2015 Rubrika: Školský klub detí Pridať na Facebook

Dokumenty na stiahnutie - ŠKD

Poplatky v Školskom klube detí 2015
Názov súboru: Poplatky ŠKD 2015.pdf
Veľkosť súboru: 0,02MB


Rozhodnutie o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD
Názov súboru: PoplŠKD1415.pdf
Veľkosť súboru: 0,02MB


ZŠ Melčice-Lieskové