ŠKD Smrekáčik 2016/2017

 

ŠKD  Smrekáčik navštevuje v školskom roku 2016 / 2017 až 108 detí z 1. – 4. ročníka.  Deti sú rozdelené do troch zmiešaných  oddelení  pod názvom  Veveričky, Šišky a Oriešky .  Výchovno – vzdelávacia činnosť v jednotlivých oddeleniach prebieha pod vedením vychovávateliek Marty Fabianovej,  Mgr. Michaely Stránskej a Mgr. Moniky Slabej.

 

 Činnosť v ŠKD je orientovaná na pracovno-technickú, prírodno-environmentálnu a estetickú oblasť výchovy a na uspokojenie záujmov detí v čase mimo vyučovania. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti budeme zdôrazňovať potrebu, aby sa výchova mimo vyučovania nestala pokračovaním vyučovacích hodín a nezmenila sa na doučovanie žiakov. Veľký dôraz kladieme na  rozvoj tvorivosti a fantázie. Deti budú súťažnou formou individuálne, prácou vo dvojiciach alebo v skupinách plniť rôzne úlohy so zameraním zlepšiť manuálno-technické zručnosti, rozšíriť činnosť o prácu s netradičným odpadovým ale i prírodným materiálom. Pozornosť venujeme bezpečnosti pri hrách na školskom dvore a pri vychádzkach mimo areálu školy, disciplíne v jedálni  a na chodbách školy. Ďalšou dôležitou úlohou je zvyšovanie telesnej aktivity detí a upriamenie na fyzickú zdatnosť detí.  Celková činnosť bude prebiehať podľa ročných období, príležitostí alebo sviatkov. Pri každej činnosti sa deti hodnotia. Okrem hodnotenia týchto činností sa deti týždenne hodnotia aj za slušné správanie, za plnenie svojich povinností. Hodnotenie prebieha formou udeľovania bodov. Za určitý počet bodov nasleduje odmena formou písomnej pochvaly do žiackej knižky. Deti sú touto formou hodnotenia motivované k nenútenej poslušnosti a zodpovednému plneniu povinností v ŠKD. Na konci školského roka budú všetky deti odmenené v každom oddelení diplomom. Okrem toho v každom oddelení bude určený víťaz „Chlapec roka“ a „Dievča roka“.

 

 

Súťaž " Dievča a chlapec roka "

 

Školský klub detí  SMREKÁČIK  pri  ZŠ s MŠ  Jána Smreka Melčice - Lieskové vypisuje  v tomto školskom roku súťaž " Dievča a chlapec roka ". V každom oddelení  / Veveričky, Šišky, Oriešky / bude na konci školského roka 2016 / 2017 ocenený jeden chlapec a jedno dievča na základe výsledkov týždenných hodnotení. Víťazi obdržia diplom a drobný darček.

 

       A  čo budeme hodnotiť ?

Snaha, stolovanie, spolupatričnosť, správanie

 

Motivácia, manuálne zručnosti

 

Realizácia úloh

 

Empatia

 

Kolektívne správanie, kamarátstvo, konverzácia

 

 Aktivita                                                                               

 

Činnosť v oddelení

 

Iniciatíva

 

Komunikácia, kolegialita

 

Vydané dňa: 25.09.2016 Rubrika: Školský klub detí Pridať na Facebook

Dokumenty na stiahnutie - ŠKD

Poplatky v Školskom klube detí 2015
Názov súboru: Poplatky ŠKD 2015.pdf
Veľkosť súboru: 0,02MB


Rozhodnutie o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD
Názov súboru: PoplŠKD1415.pdf
Veľkosť súboru: 0,02MB


ZŠ Melčice-Lieskové