Informácia o spracúvaní osobných údajov získaných z obrazového záznamu kamerového systému

Informácia o spracúvaní osobných údajov získaných z obrazového záznamu kamerového systému

 

 

Prevádzkovateľ kamerového systému: ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové, Melčice‑Lieskové 377, 913 05

                                                               (ďalej len škola)

 

Účelom spracúvania osobných údajov na získanom obrazovom zázname je oprávnený záujem školy za účelom zabezpečenia bezpečnosti a ochrany majetku školy, majetku a zdravia dotknutých osôb (zamestnancov, žiakov a návštevníkov) a odhaľovanie kriminality a vandalizmu na pozemku a v priestore školy.


Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

-         Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 - GDPR – General Data Protection Regulation (čl. 6 ods. 1 písm.  f),

-         Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona),

-         Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.


Prístup k získaným 
záznamom z kamerových systémov majú len oprávnené osoby, ktoré sú poverené na túto činnosť riaditeľom školy a zamestnanci dodávateľskej organizácie, ktorá zabezpečuje servis a správu zariadení kamerového systému.


Oprávnené osoby prevádzkovateľa a zamestnanci servisnej organizácie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré získali pomocou kamerového systému. Osobné údaje takto získané nesmú poskytnúť, zverejniť ani sprístupniť ďalšej osobe.

Povinnosť ,mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie alebo po skončení štátnozamestnaneckého / pracovného pomeru uvedených osôb.

Povinnosť mlčanlivosti zaniká, len ak  je to potrebné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní, správnom a priestupkovom konaní a právnych veciach.


Osobné údaje získané zo záznamu kamerového systému sa poskytujú príslušníkom Policajného zboru SR,  orgánom činných v trestnom konaní, správnom a priestupkovom konaní v súlade s ustanoveniami zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. Záznam sa poskytuje na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje špecifikáciu záznamu – dátum, časové rozpätie, priestorové určenie.


Záznamy z kamerového systému sa ukladajú na serveri, ktorý je na túto činnosť určený. Ak záznam z bezpečnostného kamerového systému nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, je automaticky zlikvidovaný premazaním najneskôr v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený. Výnimku tvoria záznamy, ktoré budú slúžiť ako dôkazný materiál v trestnom alebo priestupkovom konaní.

 

Vydané dňa: 27.11.2019 Rubrika: Spracovanie a ochrana osobných údajov Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové