Voľná pracovná pozícia- učiteľ pre primárne vzdelávanie s nástupom od 01.09.2020

Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice – Lieskové 377

Tel. č.: 032/6490327 IČO: 36126594 e-mail: riaditel@zs-melcice.sk

 

 V zmysle §84 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca

 

Kategória

Učiteľ pre primárne vzdelávanie

 

Kvalifikačné predpoklady

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov- účinná od 15.1.2020

Požadované doklady

 

·     žiadosť

·     profesijný životopis

·     motivačný list

·     súhlas so spracovaním osobných údajov

·     fotokópie dokladov o vzdelaní

·     lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania

 

Iné požiadavky

ovládanie štátneho jazyka

Termín nástupu

september 2020

Pracovné podmienky -mzda

V zmysle zákona č. 553/ 2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe

Miesto výkonu práce

Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice – Lieskové 377

Rozsah úväzku

100%

Termín podania žiadostí

30. 04. 2020

Vybraní uchádzači budú pozvaní na pohovor.

Ďalšie informácie

Žiadosti posielajte na adresu školy:                                                                    Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice – Lieskové 377, 913 05 

alebo na mailovú adresu : riaditel@zs-melcice.sk


Kontakt


Mgr. Róbert Košťál, riaditeľ školy, tel.:032/6490327

 

Vydané dňa: 13. februára 2020 Rubrika: Voľné pracovné miesta Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové