Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

  

Meno/priezvisko:    _____________________________________________

 

Dátum narodenia:   _____________________________________________

 

(ďalej len „dotknutá osoba“ )

 Nižšie podpísaná dotknutá osoba dávam súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č.  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 prevádzkovateľovi: 

 

Prevádzkovateľ:     ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové, Melčice-Lieskové 377, 913 05 Melčice-Lieskové

 

IČO:                     36126594

  

v rozsahu: predloženom v mojej žiadosti o prijatie do pracovného pomeru vrátane _____ ks príloh

 

na účel:  uloženia osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie prevádzkovateľa

  

súhlas poskytujem na obdobie[1]: _______________

 

(uveďte počet mesiacov alebo rokov, alebo presný dátum do ktorého nám súhlas poskytujete)

  

Dátum _____________________                                   ______________________________

 

podpis dotknutej osoby

 


[1] V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila

 

 

Vydané dňa: 24. mája 2018 Rubrika: Voľné pracovné miesta Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové