Informácie pre rodičov a žiakov 1. – 9. ročníka k prevádzke školy od 01.09.2020

Informácie pre rodičov a žiakov 1. – 9. ročníka

k prevádzke školy od 01.09.2020

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Jána Smreka, Melčice – Lieskové 377 oznamuje, že od 01.09.2020 bude v prevádzke základná škola, školský klub detí a školská jedáleň v čase od 7.00 hod.  do 16.15 hod. pre všetkých žiakov školy.

Organizačné zabezpečenie

02. 09. 2020 – Otvorenie školského roka 2020/2021

vNeorganizuje sa hromadné otvorenie školského roku, uskutoční sa nasledovne:

1. ročník:

Ø  Od 7.45 h –  na multifunkčnom ihrisku v sprievode zákonných zástupcov– 1.A, 1.B, 1.C

                 - po úvodných informáciách odídu prváci s triednymi učiteľkami do svojich

                   tried, môže ich sprevádzať iba jeden zákonný zástupca

2. – 9. ročník

Ø  Od 7.30 h  – v triedach bez prítomnosti zákonných zástupcov:

o  dolná budova – 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.B

o   horná budova – 4.A, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B

o   rozdelenie žiakov 5. ročníka bude zverejnené pri vstupe do hornej budovy školy

o   predpokladaný odchod všetkých žiakov zo školy je 9.30 h

o   ŠKD a ŠJ nebudú 02.09.2020 v prevádzke

Pokyny pre zákonných zástupcov a žiakov

·       Pred začiatkom školského roka – pred príchodom žiaka do školy predkladá zákonný zástupca žiaka  vyhlásenie (príloha č.3) a vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha č. 4)

Tlačivá si môžete stiahnuť:

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/

  

Vyučovanie od 03.09. 2020 do 14.09.2020

·       Vyučovanie je povinné pre všetkých žiakov

·       Škola bude otvorená od 7.00 hod. do 16.15 hod.

·       Vyučovanie bude prebiehať v kmeňovej triede podľa rozvrhu hodín

·       Vyučovanie bude organizované tak, aby sa nespájali skupiny žiakov z rôznych tried

·       Školský klub detí bude v prevádzke iba popoludní po skončení výchovno-vzdelávacej činnosti do 16.15 h

·       Školské stravovanie bude pod dozorom pedagogických zamestnancov

Pokyny pre zákonných zástupcov a žiakov

·       Žiaci budú do areálu školy prichádzať od 7.00 hod do 7.40 h – je potrebné tento čas dodržať.

·        Žiaci čakajú pred školou v označených odstupoch sami alebo s doprovodom

·       Do budovy vstupuje iba žiak, dezinfikuje si ruky, pedagogický zamestnanec mu zmeria teplotu, prezuje sa, odchádza do triedy.

·       Zákonný zástupca žiaka zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

·       Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Používanie rúšok v interiéri školy je pre žiakov 2. stupňa ZŠ povinné a pre žiakov 1. stupňa ZŠ sú rúška odporúčané.

·       Ak sa žiak nebude môcť dostaviť do školy, rodič ráno informuje telefonicky vyučujúceho.

·       Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni je zákonný zástupca opätovne povinný doručiť pri nástupe do školy vyplnené a podpísané Vyhlásenie.

·       V prípade, že počas výchovno-vzdelávacej činnosti zistíme zmenu zdravotného stavu žiaka, žiaka umiestnime do samostatnej miestnosti a budeme kontaktovať zákonného zástupcu.

·       V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID – 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola nariadená dieťaťu lekárom zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa vylúčené zo školy.

Hygiena počas výchovno-vzdelávacej činnosti

·       Počas výchovno-vzdelávacej činnosti budú priebežne dezinfikované kľučky, toalety, stoly, stoličky.

·       Po skončení výchovno-vzdelávacej činnosti budú všetky miestnosti dôkladne dezinfikované.

Stravovanie v školskej jedálni

·       Žiaci budú vopred oboznámení s pravidlami platnými  v školskej jedálni. Pred obedom si umyjú a vydezinfikujú ruky, v jedálni budú dodržiavať požadované hygienické nariadenia a rešpektovať pokyny pracovníkov jedálne a pedagogických zamestnancov.

   Školský klub detí

·       Činnosť ŠKD bude podľa možností v exteriéri.

·       Žiaci si do školy nenosia vlastné hračky.

Odchod žiakov zo školy

·       Odchod detí zo školského klubu detí bude možný vždy iba o 13.00 hod., 14.00 hod. 15.00 hod. a 16.15 hod.

·       Rodič si preberie dieťa:

a)     ak sú deti v exteriéri – osloví vychovávateľku, nevstupuje medzi deti

b)     ak sú deti v budove školy – počká pri dverách na dieťa v čase, ktorý oznámil vychovávateľke. Nevstupuje do budovy!

Vydané dňa: 26.08.2020 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové