Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole s materskou školou Jána Smreka, Melčice – Lieskové 377 od 01.06.2020

Vážení rodičia, 

na základe dokumentu Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roka 2019/2020 zverejnenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky zo dňa  18.05.2020 ( https://www.minedu.sk/data/att/16306.pdf)

 

„Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie prvého až piateho ročníka základných škôl a školských klubov detí ( ďalej  len „ZŠ 1-5“) od 1.6.2020“.

V spolupráci so zriaďovateľom pracujeme na pokynoch a podmienkach, ktoré postupne zverejňuje MŠVVaŠ SR a RÚVZ SR k obnove prevádzky škôl.

Na základe záujmu zákonného zástupcu žiaka  (návrat do školy je dobrovoľný) riaditeľ školy rozdelí žiakov na skupiny s počtom žiakov maximálne 20. V skupine môžu byť aj žiaci rôznych tried.

Aby sme zabezpečili bezproblémový priebeh, prosíme Vás, aby ste, pokiaľ možno, obratom (najneskôr však do pondelka 25. 5. do 12:00 h) vyplnili prieskum o návrate Vášho dieťaťa na prezenčné školské vyučovanie, ktorý je na edupage stránke školy. Na základe počtu prihlásených žiakov nastavíme organizačné a prevádzkové podmienky, o ktorých Vás budeme ďalej informovať. 

Všetky usmernenia a pokyny, potrebné tlačivá a informácie budeme zverejňovať na webovej stránke školy  a cez portál EduPage.

Škola zabezpečí dištančné vzdelávanie žiakov vo forme a rozsahu, ktorý umožňujú personálne a technické podmienky. 

Pre žiakov 6. až 9. ročníka  sa vyučovanie i naďalej realizuje dištančnou formou.

 

 Ďakujeme za Vaše pochopenie a spoluprácu.

Vydané dňa: 21.05.2020 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové