Smernica - dochádzka a ospravedlnenie žiakov - Príloha č. 2 - Záškoláctvo

 

Príloha č. 2                                            Záškoláctvo

 

 

 

            Záškoláctvo je neospravedlnená neprítomnosť – absencia z vyučovania bez vedomia rodičov (resp. zákonných zástupcov) alebo s vedomím rodičov. Na záškoláctvo bez vedomia rodičov by sme nemali pozerať ako na fakt, ale mali by sme ho vnímať ako určitú reakciu dieťaťa, ktoré nie je schopné situáciu riešiť inak ako únikom.

 

 

 

Kategórie záškoláctva

 

 

 

Pravé záškoláctvo

 

 • žiak do školy nechodí, rodičia o žiakovej absencii netušia,

 •  žiaci, ktorí ráno „akože“ odchádzajú z domu do školy a keď rodičia odídu do práce, žiaci sa vracajú domov, kde trávia celé dopoludnie,

 • žiaci, ktorí odchádzajú ráno z domu, potom ostávajú s kamarátmi (buď u nich doma, alebo sú vonku),

 •  žiaci, ktorí nemusia odchádzať ani z domu, pretože rodičia odchádzajú do práce skôr.

   

  Záškoláctvo s klamaním rodičov

 

 • keď dieťa dokáže presvedčiť rodičov, že mu je zle,

 • niektorí rodičia sú tak presvedčení o „chorobe“ svojho dieťaťa, že ani netušia, že sú oklamaní,

 •  niektorí rodičia tušia, že dieťa choré nie je, no cítia sa „slabí na to, aby bojovali“ s dieťaťom, a tak „potichu“ súhlasia.

   

  Záškoláctvo s vedomím rodičov

 

 • keď dieťa so súhlasom rodiča nechodí do školy,

 •  často býva dôvodom skutočnosť, že rodič dieťa potrebuje doma na nejakú pomoc

   

  Príčiny záškoláctva

   

  Záškoláctvo môže spočívať v negatívnom vzťahu žiaka ku škole, vo vplyve rodinného prostredia, či v iných dôvodoch.

   

  Vplyv rodinného prostredia

  Niektoré príčiny záškoláctva je potrebné hľadať v rodine. Na záškoláctvo majú obrovský vplyv neusporiadané rodinné pomery, nedostatočný záujem rodičov o dochádzku dieťaťa, o jeho prospech či časová zaneprázdnenosť, ale aj prehnaná starostlivosť a príliš vysoké nároky.

   

  Čo robiť? – odporúčania pre rodičov

 

 • Nebagatelizovať prítomnosť problému, nevytvárať s dieťaťom „koalíciu“ voči škole, nenechať sa dieťaťom manipulovať a neponechávať ho neodôvodnene počas vyučovania doma,

 • Pravidelne a intenzívne sa zaujímať a informovať o dochádzku dieťaťa do školy (kontakt s triednym učiteľom, výchovným poradcom školy, pravidelné návštevy a konzultácie rodiča v škole...),

 • Zaujímať sa o emočný vývin dieťaťa, o jeho postavenie v školskom kolektíve, o sociálne vzťahy dieťaťa, spolu so školou sa pokúsiť vytvoriť dieťaťu v škole bezpečné  prostredie,

 • Pomôcť dieťaťu nekonfliktným spôsobom riešiť jeho aktuálne ťažkosti, stanoviť jasné pravidlá a dodržiavať ich,

 • Neriešiť ťažkosti dieťaťa častým striedaním škôl, veľmi často je takáto stratégia iba presúvaním riešení problému a nie jeho skutočným riešením,

 • Pri stupňovaní ťažkostí vyhľadajte pomoc odborníkov (výchovní poradcovia školy, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie),

 •  Poradenský psychológ alebo odborný poradca RPPS môže rodičom pomôcť hľadať nové alebo efektívnejšie výchovné štýly pri problémoch ich dieťaťa, ktoré nechodí riadne do školy. Počas konzultácii možno objavia aj iné/ skryté príčiny, prečo sa ich dieťa vyhýba škole.

   

  V prípade, že si rodičia všimli, že ich dieťa sa cíti pred odchodom do školy úzkostne, plače, bolí ho bruško.... nečakajte, kým nájde odvahu k rozhodnutiu do školy jednoducho neísť.

   

  Záškoláctvo a sociálne dávky

  Ak rodič dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa, oznámi riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má rodič dieťaťa trvalý pobyt. Rodič dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, najmä ak neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci.

  V prípade, že je rodičovi poskytovaný prídavok na dieťa alebo príplatok k prídavku a dieťa si neplní riadne povinnú školskú dochádzku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie štátnych sociálnych dávok vydá rozhodnutie, ktorým určí osobitného príjemcu pre prídavok na dieťa alebo príplatok k prídavku na dieťa. Osobitným príjemcom je obec, v ktorej má rodič trvalý pobyt.

  V prípade ak je rodič poberateľom náhradného výživného a ak si dieťa riadne neplní povinnú školskú dochádzku v zmysle vyššie uvedeného, nemá nárok na náhradné výživné.

   

  Linka detskej dôvery

  telefonická poradňa pre deti: 0907 401 749

  e-mail: odkazy@linkadeti.sk

  skype: linkadeti

  web: www.linkadeti.sk

   

  Nádej

  telefonická linka: 0905 463 425 alebo 02/62 247 877

  web: www.centrumnadej.sk

   

 

Linka detskej istoty: 116 111

 

Linka pre hľadané deti: 116 000

 

web: www.unicef.sk

 

 

 

Vydané dňa: 26.01.2018 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové