Zápis detí do prvého ročníka

Riaditeľstvo  Základnej  školy s materskou školou Jána Smreka

 Melčice - Lieskové

 

oznamuje  rodičom, že

 z á p i s  d e t í  d o  1.  r o č n í k a  

narodených 1. 9. 2005 až 31. 8. 2006 a detí po odklade povinnej školskej dochádzky

pre  školský  rok  2012 - 2013   bude

 

v  p o n d e l o k  23.  j a n u á r a   2 0 1 2

    u t o r o k      24 . j a n u á r a   2 0 1 2   

  od  13.30 do 17.00 hod

 

v dolnej budove  školy na 1. poschodí  - v 1. A a v 1. B triede

Na zápis prosíme priniesť rodný  list  dieťaťa

Vydané dňa: 09.01.2012 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové