Záver školského roka 2007/2008

27. jún 2008 bol pre učiteľov a žiakov našej školy dňom, keď posledný krát prekročili brány školy v školskom roku 2007/2008. bol to deň slávnostného odovzdávania koncoročných vysvedčení a pre deviatakov naozaj posledným dňom stráveným na našej škole.

Na slávnostnom ukončení , ktoré sa konalo v telocvični sa žiakom okrem pani riaditeľky prihovoril i pán starosta našej obce Ing. Matiaš a po povzbudivých slovách pána farára Ochodnického a pána farára Sudora prebehlo odovzdávanie cien a vyhodnotenie niekoľkých školských súťaží. Odmenení boli žiaci, ktorí počas školského roka dosiahli mimoriadne vyučovacie výsledky, zapojili sa do rôznych mimoškolských aktivít, súťaží a olympiád, prípadne svojimi výsledkami a správaním šírili dobré meno našej základnej školy.

Kyticami kvetov sme sa rozlúčili s pani učiteľkami, ktoré v tomto školskom roku odchádzajú do dôchodku, a to: s Mgr. Ľudmilou Fabianovou, Mgr. Máriou Vovesovou, Mgr. Vierou Oravcovou a pani katechétkou Mgr. Evou Litvákovou, ktorá taktiež opúšťa rady pedagogického zboru.

Na záver slávnosti prispeli do programu svojím poďakovaním a rozlúčkou žiaci 9. A a 9. B triedy. Veríme, že sa im bude na nových školách dariť a na svoju základnú školu nezabudnú. Aby sa im veselšie odchádzalo prišli im zatancovať svoj veselý tanec šikovné druháčky a na záver oslavy ich prváci symbolicky ruka v ruke poslednýkrát odviedli do tried.

Potom už nastalo dlhoočakávané odovzdávanie vysvedčení. Triedni učitelia rozdali svojim žiakom výsledky ich celoročnej práce a mohli sme sa radostne rozísť na prázdniny. Máme za sebou ďalší školský rok. Rok naplnený množstvom práce, aktivít, súťaží, učenia, skúšania, ale aj pekných zážitkov, nových vedomostí a poznatkov. Mnohí sa už tešíme na letný čas oddychu, aby sme nabrali čerstvé sily a aby sme sa v septembri mohli opäť pustiť do ďalšej práce a učenia.

Dovidenia v budúcom školskom roku 2008/2009!

Vydané dňa: 02.07.2008 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové