PROJEKT EÚ - Učme sa s radosťou v primárnom vzdelávaní

 

PROJEKT ESF - Učme sa s radosťou v primárnom vzdelávaní

 

V rámci projektu ESF – Učme sa s radosťou  na primárnom vzdelávaní realizujeme rozmanité aktivity s cieľom posilniť čitateľskú gramotnosť žiakov, predovšetkým so zameraním na rozvíjanie  schopnosti porozumieť prečítanému textu.

 

Využívame k tomu inovatívne metódy, ktoré postupne overujeme na vyučovacích hodinách v jednotlivých ročníkoch. Našou snahou je, aby sme u žiakov zvýšili záujem o prácu s rôznym druhom  textov a vytvárali u žiakov návyk  pravidelného čítania s porozumením.

 

Prínosom pre pedagógov boli aj vzdelávania realizované v rámci tohto projektu, ktoré boli podnetné a inšpirujúce  pri tvorbe učebných materiálov.

 

Vzdelávanie zamerané na využitie modernej didaktickej techniky , interaktívnej tabule a ďalších prostriedkov IKT na vyučovaní prispieva k tomu, že učitelia postupne začali vytvárať interaktívne učebné materiály pre žiakov, predovšetkým s využitím SW ActiveInspire, ktoré overujú na vyučovacích hodinách. Žiaci sú pri využívaní takýchto materiálov  viac motivovaní a aktivizovaní, čo prispieva k plneniu cieľov aktivity projektu.

 

Ďalšie vzdelávanie v rámci projektu obohatilo učiteľov o nové metódy a aktivity k rozvoju čitateľskej gramotnosti žiakov, ktoré vedú žiakov k tvorivému a kritickému mysleniu. V rámci ich overovania na vyučovacích hodinách postupne zisťujeme, že takéto inovatívne metódy a formy vzdelávania nútia žiakov byť aktívnymi a vyučovanie sa zároveň pre nich stáva viac zážitkovejšie.

 

Členovia realizačného tímu vytvárajú v rámci projektu učebné materiály pre žiakov, ku ktorým po ich overení na vyučovacích hodinách vytvárajú metodické listy.

 

Do vyučovania zaraďujeme nové učebné pomôcky, didaktickú techniku a iné materiály s rôznymi obmenami, čo prispieva k zvyšovaniu úrovne vyučovacieho procesu. 

 

Veríme, že aktivity realizované v rámci projektu sa nám podarí implementovať do ŠkVP a budú prínosné pri prechode k modernému vyučovaniu na našej škole.

 

Vydané dňa: 13.03.2014 Rubrika: Projekt ESF – Premena tradičnej školy na modernú Pridať na Facebook
Dokumenty na stiahnutie - Projekt ESF

 Názov súboru  Velkosť  Dátum vytvorenia
Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - vyhodnotenie 2.pdf - Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - vyhodnotenie pre nižšie sekundárne vzdelávanie 125,79kB 30.06.2014
Projekt EÚ učme sa s radosťou - vyhodnotenie 1.pdf - Projekt EÚ Učme sa s radosťou - vyhodnotenie projektu pre primárne vzdelávanie 130,73kB 30.06.2014
Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - pracovné a metodické listy 5.zip - Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - pracovné listy a metodické listy 5 3,60MB 16.06.2014
Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - pracovné a metodické listy 4.zip - Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - pracovné a metodické listy 4 3,45MB 16.06.2014
Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - pracovné listy a metodické listy 3.zip - Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - pracovné a metodické listy 3 3,41MB 13.06.2014
Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - pracovné a metodické listy 2.zip - Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - pracovné a metodické listy 2 3,98MB 13.06.2014
Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - pracovné listy a metodické listy.zip - Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - pracovné a metodické listy 1 3,24MB 13.06.2014
Aktivita 1.pdf - Popis Aktivity 1 148,14kB 15.03.2013
Aktivita 2.pdf - Popis Aktivity 2 143,17kB 15.03.2013
Aktivita 3.pdf - Popis Aktivity 3 143,74kB 15.03.2013

ZŠ Melčice-Lieskové