PROJEKT EÚ - Učme sa s radosťou v sekundárnom vzdelávaní

 

Projekt EÚ - Premena tradičnej školy na modernú  „Učme sa s radosťou“ so zameraním na rozvoj čitateľskej gramotnosti v sekundárnom vzdelávaní

Tento projekt výrazne pomáha skvalitniť prácu učiteľov, obohatiť vyučovanie, zaktivizovať činnosť žiakov na vyučovacích hodinách, naplniť vzdelávacie ciele dané ŠVP.

Zavedením rôznych inovatívnych metód a foriem do vyučovania učitelia rozvíjajú čitateľskú gramotnosť žiakov vo všetkých predmetoch – či už lepšiu a dôslednejšiu prácu s textom alebo čítanie s porozumením spojené s  presnosťou vyjadrovania i zapisovania.

Učitelia absolvovali vzdelávanie  Rozvoj digitálnych zručností zameraný na prácu s interaktívnou tabuľou ActiveInspire a Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, ktoré sa stali pre nich zdrojom nových postupov a inovatívnych metód a tiež motiváciou k ďalšej práci.

 Vďaka projektu škola získala nové učebné a didaktické pomôcky, ktoré výrazne prispievajú k úspešnejšiemu dosiahnutiu vzdelávacích cieľov v jednotlivých predmetoch, k lepšej motivácii a aktívnejšej práci žiakov na vyučovacích hodinách. Interaktívne tabule s dataprojektormi, notebookmi a vizualizérmi  vo viacerých triedach ako aj dobudovaná počítačová učebňa dávajú možnosť učiteľom vzdelávať žiakov modernými postupmi a formami a viac zapájať do učebného procesu digitálnu techniku, ktorá je žiakom v dnešnej dobe veľmi blízka.

V rámci projektu učitelia vytvárajú a overujú množstvo didaktického materiálu, ktorý aj po skončení projektu môžu ďalej využívať všetci vyučujúci. Projekt prináša veľa inovácií, ktoré vyučujúci zapracovali  do školského vzdelávacieho programu a budú využívané pri ďalšom rozvoji našej školy.

Vydané dňa: 12.03.2014 Rubrika: Projekt ESF – Premena tradičnej školy na modernú Pridať na Facebook
Dokumenty na stiahnutie - Projekt ESF

 Názov súboru  Velkosť  Dátum vytvorenia
Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - vyhodnotenie 2.pdf - Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - vyhodnotenie pre nižšie sekundárne vzdelávanie 125,79kB 30.06.2014
Projekt EÚ učme sa s radosťou - vyhodnotenie 1.pdf - Projekt EÚ Učme sa s radosťou - vyhodnotenie projektu pre primárne vzdelávanie 130,73kB 30.06.2014
Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - pracovné a metodické listy 5.zip - Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - pracovné listy a metodické listy 5 3,60MB 16.06.2014
Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - pracovné a metodické listy 4.zip - Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - pracovné a metodické listy 4 3,45MB 16.06.2014
Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - pracovné listy a metodické listy 3.zip - Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - pracovné a metodické listy 3 3,41MB 13.06.2014
Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - pracovné a metodické listy 2.zip - Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - pracovné a metodické listy 2 3,98MB 13.06.2014
Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - pracovné listy a metodické listy.zip - Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - pracovné a metodické listy 1 3,24MB 13.06.2014
Aktivita 1.pdf - Popis Aktivity 1 148,14kB 15.03.2013
Aktivita 2.pdf - Popis Aktivity 2 143,17kB 15.03.2013
Aktivita 3.pdf - Popis Aktivity 3 143,74kB 15.03.2013

ZŠ Melčice-Lieskové